Sökning: "multi-criteria classification"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden multi-criteria classification.

 1. 1. Investigating the move from a traditional warehouse classification to a more sophisticated one: a case study of ABB Jokab Safety AB.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Athanasia Mitraka; Carolin Svensson Johnson; [2019-07-02]
  Nyckelord :ABC analysis; warehouse management; inventory management; stock value; warehouse strategies; multi-criteria classification; demand; ; lead time; supply price; Ng-model;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Identifiering av optimala platser för återvinningscentral med hjälp av multikriterieanalys och fjärranalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :En Suan Mung Lian; [2019]
  Nyckelord :GIS; remote sensing; multi-criteria analysis; AHP; recycling center; GIS; Fjärranalys; Multikriterieanalys; AHP; Återvinningscentral;

  Sammanfattning : Folk tenderar att flytta till urbana områden för att studera, hitta jobb och få bättre möjligheter. Befolkningen i stora städer har ökat mycket och det kommer även att öka ännu mer. Därför är stadsplanering eller samhällsplanering viktigt och ett av de viktigaste områdena är avfallshantering där avfall från hushåll hanteras. LÄS MER

 3. 3. Integration of LCA into the building design process

  Magister-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Adeline Jerome; [2019]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; LCA; environmental data; tool;

  Sammanfattning : The required estimation of performances of a building cannot be limited to its energy efficiency anymore. Environmental issues are rising concerns into national policies. LÄS MER

 4. 4. Klassificering av reservdelar för effektivare reservdelshantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Oscar Utterberg; Martin Rand; [2018]
  Nyckelord :Classification; Spare parts classification; Decision support; Forecasting; Spare parts forecasting; customer service level; Klassificering; Reservdelsklassificering; Beslutstöd; Prognostisering; Reservdelsprognostisering; Servicenivå;

  Sammanfattning : Syfte– Syftet med denna studie var att finna ett klassificeringsverktyg som kan underlätta beslutsfattande vid reservdelsuppläggning. För att besvara syftet formuleradestre frågeställningar;   Vilket analysverktyg kan användas för att systematiskt klassificera reservdelar i olika    grupper? Hur kan de klassificerade grupperna nyttjas vid reservdelsuppläggning?  Hur kan efterfrågan prognostiseras för de olika klassificerade grupperna med hänsyn till servicenivå? Metod– Studien bedrevs deduktivt genom teoribyggande, med både en empiriskt fallstudie och analytisk konceptuell inriktning. LÄS MER

 5. 5. Lagra produktionskapacitet i rätt produkter : Simulering av lageruppbyggnad där produkter väljs utifrån en ny klassificeringsmodell med multipla kriterier

  Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Andreas Nilsson; Pierre Olsson; [2017]
  Nyckelord :Inventory management; Inventory strategy; Level loading; Multi criteria classification; Level inventory; Production capacity; Seasonal demand; Lagerstyrning; Lagerstyrningsstrategi; Beläggningsutjämning; Klassificering med multipla kriterier; Utjämningslager; Produktionskapacitet; Säsongsefterfrågan;

  Sammanfattning : En metod som används för lagerstyrning, och som fått ökat intresse inom forskningen de senaste åren, är klassificering med multipla kriterier (MCABC). Däremot har forskningen hittills tenderat att koncentrera sig på utveckling av klassificeringsmodeller snarare än på vägledning för tillämpning av modellerna. LÄS MER