Sökning: "multi-modalitet."

Hittade 1 uppsats innehållade ordet multi-modalitet..

  1. 1. Möjligheter och hinder för didaktisk design i det virtuella rummet : En kvalitativ studie om bildlärares syn på, och implementering av bloggar som pedagogiska verktyg i bildundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Caroline Svahn; [2020]
    Nyckelord :Blogg; bildundervisning; bildämnet; digitala medier; digitalisering; design för lärande; multi-modalitet.;

    Sammanfattning : Studies syfte är att undersöka på vilka sätt tre bildlärare använder sig av bloggar i under­visningen samt vilka möjligheter och hinder de ser med bloggen som bildpedagogiskt verktyg. Studien är genomförd utifrån ett designteoretiskt, multimodalt och sociokulturellt perspektiv på lärande. LÄS MER