Sökning: "multicriteria decision analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden multicriteria decision analysis.

 1. 1. Planering för stadsdelstorg som attraktiva mötesplatser : En fallstudie av Agö torg i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Marcus Sandbäck; [2019]
  Nyckelord :City room; AHP; meeting places; urban square; Sustainable planning; Urban planning; Stadsrummet; AHP; mötesplatser; torg; hållbar planering; stadsplanering;

  Sammanfattning : Under 1950- och 1960-talet byggdes det många stadsdelstorg och centrum i Sverige tack vare den växande ekonomin som rådde i landet. Ett flertal av dessa platser är idag folktomma och ödsliga. LÄS MER

 2. 2. A GIS-Based Multicriteria Decision Analysis Approach on Wind Power Development: the Case Study of Nova Scotia, Canada

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Athanasios Senteles; [2018]
  Nyckelord :GIS; MCDA; AHP; wind energy; suitability; Nova Scotia;

  Sammanfattning : The growing need for reducing the negative impacts of climate change and ensuring a constant and environmentally friendly energy supply, led the way to the exploitation of renewable energy sources. Canada has already acknowledged this trend by incorporating more power from renewables on its energy mix. LÄS MER

 3. 3. Hur identifieras segregerade bostadsområden? : En metodutveckling med utgångspunkt i Bollnäs tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Jesper Ljung Holm; Tobias Wennergrund; [2018]
  Nyckelord :Segregation; multicriteria decision analysis; social sustainability; Index of Dissimilarity; Bollnäs.; Segregation; multikriterieanalys; social hållbarhet; Index of Dissimilarity; Bollnäs.;

  Sammanfattning : Segregationen i Sverige har ökat de senaste åren vilket skapat ett allt större samhällsproblem. Det är därför viktigt att kommunerna i ett tidigt stadie aktivt börjar arbeta mot segregation och för social hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Metod för bedömning och jämförelse av insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall : Utveckling av ett verktyg för multikriterieanalys med en- och fåfamiljshus i Linköpings kommun som fall

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Sofia Dannert; Josefin Norström; [2018]
  Nyckelord :Multicriteria analysis; multicriteria method; MCA; multicriteria tool; curbside collection systems; waste; Multikriterieanalys; multikriteriemetod; MKA; multikriterieverktyg; fastighetsnära insamling; avfallssystem; avfall;

  Sammanfattning : En av de största globala utmaningarna idag är de negativa miljöeffekterna från den linjära ekonomin som världen bygger på, där produkter oupphörligt skapas från jungfruliga råvaror och efter användningstiden slutar som avfall utan nytta. Initiativ på flera nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och globalt, krävs för att uppnå en cirkulär ekonomi där uppkomsten av avfall, samt utvinningen av jungfruliga råvaror, minskar. LÄS MER

 5. 5. Integrering av LCA och LCC i en multikriterieanalys : Optimering av byggnadsdelar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Filip Lunnergård; David Nilsson; [2018]
  Nyckelord :LCA; Livscykelanalys; LCC; Livscykelkostnadsanalys; Multikriterieanalys; COPRAS; MCDA;

  Sammanfattning : Syfte: Detta examensarbete behandlar integrering av miljöbelastning och kostnader vid projektering av byggnader. Enligt tidigare forskning och svenska rapporter är användningen av livscykelkostnader och livscykelanalyser begränsad inom byggsektorn. LÄS MER