Sökning: "multicultural education"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden multicultural education.

 1. 1. Hindukvinnor – sida vid sida : En kvalitativ diskursanalys över konstruktionen av hindukvinnor i svenska och indiska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikaela Andersson; [2019]
  Nyckelord :religious education; textbooks; discourse analysis; postcolonial feminism; Hindu Women; religionsundervisning; läroböcker; diskursanalys; postkolonial feminism; hindukvinnor;

  Sammanfattning : School is a place for identity formation. When gender and religion are studied pupils tend to perceive religion, especially non-Christian religions, as traditional and patriarchal. Female oppression in religion is also used as a way of “othering”. Religious education is rarely presenting the women’s perspective. LÄS MER

 2. 2. Vikten av religionsämnet – Studie om interkulturell religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Linderoth; Tove Hjertvik; [2019]
  Nyckelord :interkulturellt perspektiv; interkulturell religionsundervisning; religiös positionering; mångkultur; stereotyper; nyansering; mångfald; religionskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är sammanställa och bearbeta olika vetenskapliga texter för att sedan kunna svara på vår frågeställning: Hur kan religionsundervisning bidra till en interkulturell förståelse i ett mångkulturellt samhälle? Kunskapsöversikten är ämnad och kan komma till nytta för lärarstudenter och lärare som söker inspiration och vetenskapligt stöd för interkulturell religionskunskapsundervisning. Vi har funnit källor genom att använda ämnesrelaterade sökord i samlingsverk och olika databaser. LÄS MER

 3. 3. Developing social interactions through outdoor education in multicultural preschool settings : Teachers’ perspectives

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Sarolta Csányi; [2018]
  Nyckelord :outdoor education; preschool; multicultural environment; social interactions; interpersonal relationship;

  Sammanfattning : The aim of this study was to identify and investigate preschool teachers’ experiences and views on the role of outdoor education on social interactions. The research questions were: How do the teachers conceptualize outdoor activities’ role on social interactions in multicultural preschool settings? How do the teachers foster social interactions through outdoor education? What kind of challenges have the teachers faced regarding outdoor education in multicultural preschool groups? Semi-structured interviews were conducted with five preschool teachers from three different preschools in a multicultural suburb in southern Sweden. LÄS MER

 4. 4. Bortom en ridå av fördomar : Elevers erfarenheter av att bära slöja i svensk skola och deras tankar kring feminism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johan Lind; [2018]
  Nyckelord :veil; school; multiculturalism; multicultural education; feminism; postcolonial feminism; slöja; skola; mångkultur; interkulturell pedagogik; feminism; postkolonial feminism;

  Sammanfattning : This study examines what experiences female, Muslim pupils have of wearing veil in the Swedish school and their thoughts about the veil and feminism. The method used is a qualitative semi structured interview study based on six pupils at an upper secondary school in south Sweden. LÄS MER

 5. 5. Knowledge Construction in Multicultural Reading Projects

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Svatava Nigutova; [2018]
  Nyckelord :Multicultural education; Didactics; J. A. Banks; Vygotsky; knowledge construction; scaffolding; reading; perspective-taking; authentic texts; upper secondary school;

  Sammanfattning : This paper researches the theoretical background needed for the implementation of literary texts with multicultural themes for use in EFL courses in Sweden and it offers several concrete didactical solutions for multicultural reading. The theory of multicultural education by J. A. LÄS MER