Sökning: "multidisciplinära team"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden multidisciplinära team.

 1. 1. Självskattad hälsa och vardagliga aktiviteter före och efter multidisciplinär dagvård för personer med Parkinson.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Mimi Kasseberg; Christina Gisler Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Aktiviteter i det dagliga livet; arbetsterapi; Parkinsons sjukdom; SF-12; självskattad hälsa;

  Sammanfattning : För personer med diagnosen Parkinson, en progredierande sjukdom där både motoriska och icke-motoriska symtom påverkar vardagen, är det viktigt att stödja den enskilde individen att få uppleva hälsa. Dagrehabiliteringen på berörd klinik, har varit ett inarbetat multidisciplinärt arbetssätt, och erbjudit deltagarna träning vid två tillfällen i veckan under en fem veckorsperiod. LÄS MER

 2. 2. Hur sjuksköterskan i sin roll kan identifiera sepsis : -En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Kelly Bengtsson; Madeleine Kanderholm; [2018]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; sepsis diagnostisering; sjuksköterskans roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett allvarligt tillstånd som kan leda till svåra komplikationer och död. Tidig identifiering och hantering är därför nödvändigt. Sjuksköterskan har en viktig roll i att uppmärksamma förändringar. LÄS MER

 3. 3. Generation and Selection of Innovative Ideas in Cross-Functional Teams : The role of communication and information diversity

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Harun Poljo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att använda multidisciplinära team är i praktiken ett av de vanligaste sätten att implementerainnovationer i företag. Tillgången till olikartad information i sådana team har lyfts fram som enav de viktigaste fördelarna. LÄS MER

 4. 4. Person-centrerad vård för personer med hjärtsvikt, ur sjuksköterskors erfarenheter i primärvården : en kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ouafae Lahrech; Kristina Murgårdh; [2018]
  Nyckelord :Nurse-Led heart failure clinics; Primary healthcare; Person-centered care; Nurses experience; Hjärtsviktsmottagning; Primärvården; Personcentrerad vård; Sjuksköterskors erfarenhet;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett komplext syndrom som förekommer i alla åldrar och ökar hos den äldre befolkningen. Behandlingen och omhändertagandet av personer med hjärtsvikt har under de senaste decennierna strukturerats och förbättrats. Trots detta är hjärtsvikt associerat med ökat behov av sjukhusvård och höga sjukhuskostnader. LÄS MER

 5. 5. Farmaceuter i sjukvården : – En kvantitativ enkätundersökning utifrån farmaceuters och läkares perspektiv i multidisciplinära team i Sörmlands läns landsting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Arman Moradabbasi Fouladi; [2017]
  Nyckelord :Enkät; farmaceuter; läkare; multidisciplinära team; uppfattningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER