Sökning: "multietniskt ungdomsspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden multietniskt ungdomsspråk.

 1. 1. Andraspråkselevers attityder till skönlitteratur med multietniskt ungdomsspråk respektive standardsvenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Josefin Sehmi; Sanna Sardar Muhamad; [2023]
  Nyckelord :Multietniskt ungdomsspråk; igenkänning; matchning; språkattityder; språkstilar; ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar attityder till språkstilarna multietniskt ungdomsspråk och standardsvenska i skönlitteratur utifrån ett andraspråksperspektiv och ett elevperspektiv. Skönlitteratur har en betydande roll för språkutvecklingen, men samtidigt minskar läslusten hos ungdomar allt mer. LÄS MER

 2. 2. HEMMAPLAN ÄR HÄR : En studie om fritidsledares syn på anledningar till ungdomars användning av multietniskt ungdomsspråk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Nellie Bäckström; [2021]
  Nyckelord :multi-ethnical; language; teenagers; slang words; multietniskt; ungdomsspråk; ungdomar; slang;

  Sammanfattning : A qualitative study conducted by semi-structured interviews with youth recreation leaders in a city in Västerbotten’s county in Sweden. The aim is to establish a greater knowledge regarding the youth recreation leader’s experiences of Swedish teenagers’ (17-25) reasons of use of multi-ethnical language among the teenagers, specifically with focus on certain categories as calques, slang words, non-inversion and broad generalization of prepositions. LÄS MER

 3. 3. "Det är ingen struktur - det är förortssvenska" : Användningen av multietniskt ungdomsspråk i och utanför undervisningen ur ett högstadielärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sara Elaies; [2021]
  Nyckelord :Förortsslang; förortssvenska; attityder; multietniskt ungdomsspråk; högstadielärare; svenska som andraspråk; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka SVA-lärares erfarenheter av och attityder till multietniskt ungdomsspråk (förortssvenska och förortsslang), i och utanför undervisningen. För att besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ metod och fyra lärare intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Språklig variation – en del av svenskämnet : En kvalitativ undersökning av arbetsområdet språklig variation och attityder utifrån utvalda läromedel och gymnasielärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Larsson; [2020]
  Nyckelord :Svenska 1; centralt innehåll; språklig variation; sociolekter; multietniskt ungdomsspråk; attityder.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa vad utvalda läromedel presenterar inom området språklig variation med fokus på sociolekter och multietniskt ungdomsspråk. Studien undersöker vilken syn tillfrågade lärarna har på undervisningen inom språklig variation, samt hur lärare hanterar attityder till språklig variation i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. “Vart har du lärt dig slangspråk?” : “Walla, gatan har lärt mig”. En studie om förekomst och funktion av multietniskt ungdomsspråk i svenska som andraspråksundervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Jensen; [2019]
  Nyckelord :slang; ungdomsspråk; flerspråkighet; svenska som andraspråk; kodväxling; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förekomsten av olika språkliga variationer utifrån sociolingvistiska teoretiska begrepp i svenska som andraspråksundervisningen. För att infria syftet har observationer valts som metod. Dessa har genomförts på tre olika skolor, där elevers språkanvändning på SVA-lektioner har iakttagits. LÄS MER