Sökning: "multikulturell kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden multikulturell kommunikation.

 1. 1. Tolkningar om interkulturella verktyg och metoder för skolans religionslärare : En studie ur ett religionsdidaktiskt perspektiv i de multikulturella klassrummen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnéa Edvinsson; Sofia Grälls; [2020]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; religionsvetenskap; religionskunskap; interkulturell; multikulturell; klassrum; religion; pedagogik; kommunikation; acceptans;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ analys där syftet är att undersöka några utvalda kapitel från två religionsdidaktiska böcker, Interkulturell religionsdidaktik – Utmaningar och möjligheter och Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Fokus kommer läggas på ett jämförande. LÄS MER

 2. 2. MULTIKULTURELL KOMMUNIKATION PÅ BYGGARBETSPLATS UR ETT SÄKERHETSPERSPEKTIV

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Simon Wagby; August Nord; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; multikulturell kommunikation; kultur; interpersonell kommunikation; hinder för kommunikation; multikulturell kommunikation på byggarbetsplats;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Språket är nyckeln till skolframgång : En kvalitativ studie om andraspråkselevers möjligheter att lyckas i den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Hedstad; Ylva Sundström; [2019]
  Nyckelord :Andraspråkselever; andraspråksinlärning; kulturell bakgrund; multikulturell undervisning; specialpedagogiska perspektiv; språkutveckling;

  Sammanfattning : De senaste åren har andelen elever med annat modersmål än svenska ökat i den svenska skolan. Samtidigt ska skolans samtliga elever bedömas efter samma kunskapskrav, och undervisningen ska anpassas efter varje individs förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Språkbarriärer i samband med röntgenundersökningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tejashavi Patel; Marcos Gordón; [2017-05-19]
  Nyckelord :Kommunikation; röntgensjuksköterska; patient; multikulturell; språkbarriärer; språksvårigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens sjukvård träffar vi ofta utländska patienter som inte behärskar det svenska språket, dessa patienter kan även komma från en annan kultur och ha en annan syn på vården än vad de flesta har i Sverige. Syfte: Undersöka och belysa språkbarriärer som kan uppkomma i mötet mellan röntgensjuksköterskor och patienter som inte behärskar det svenska språket, samt peka på möjligheter för att förbättra kommunikationen dem emellan. LÄS MER

 5. 5. Växtkraft, skogen som integrationsarena till arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Andreas Andersson; [2017]
  Nyckelord :Sveaskog; praktik; integrering;

  Sammanfattning : During the last year at the forest master's school, a degree project will be completed on a scale of 15 higher education credits. This graduate project was sacked to investigate Sveaskog's projects Växtkraft which had as a main purpose integrate inhabitants and people with exclusion into the forest sector. LÄS MER