Sökning: "multilingual education"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden multilingual education.

 1. 1. MULTILINGUAL EDUCATION IN SWEDISH PRESCHOOLS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Desmond Amakye; [2021-08-16]
  Nyckelord :multilingual education; early childhood education; second language development; communication;

  Sammanfattning : Aim:This thesis studies to create an understanding of how preschool teachers are supporting multilingual children to develop their languages in Swedish preschools. The Swedish Preschool Curriculum states that children with another first language than Swedish should be given the opportunity to develop in all their languages. LÄS MER

 2. 2. Transspråkande undervisningsmetoder inom sfi : En kvalitativ studie av sfi-lärares utsagor om elevers modersmål som resurs i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ulrika Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Swedish for immigrants; transilingual teaching within sfi; mother tongue as a resource within sfi; transilinguaism in adult education; translanguaging in adult education; svenska för invandrare; transspråkande inom sfi; modersmål som resurs inom sfi; transilinguaism in adult education; translanguaging in adult education;

  Sammanfattning : I Sverige talas det många olika språk utöver svenskan och officiellt råder det en flerspråkig norm där också Skolverkets styrdokument betonar vikten av att tillvarata elevens alla kompetenser. Trots det råder det i praktiken ibland en enspråkig norm inom svenskt utbildningsväsende. LÄS MER

 3. 3. Att främja språkutveckling och engagemang:Modersmålsundervisning i kvalitativ belysning : Fostering language development and engagement:mother-tounge education i focus

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anna Malmberg Arnell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract An overall purpose of the present study is to gain increased knowledge and insights about mother tongue teaching. Another purpose of the study is to investigate and analyze the interaction between teachers and students in mother tongue teaching in the primary years of compulsory school. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet som en resurs i svenskundervisningen : En kvalitativ studie om flerspråkiga elevers inlärning av det svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marigona Racaj; [2021]
  Nyckelord :Multilingualism; native-born students; foreign-born students; intercultural teaching; second language learning; Flerspråkighet; inrikes födda elever; utrikesfödda elever; interkulturell undervisning; språkutveckling; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är ge ett kunskapsbidrag om hur några gymnasielever upplever att deras flerspråkighet inkluderas i svenskundervisningen för att främja språkutvecklingen. För att uppnå syftet har följande frågor besvarats: Hur upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna sin flerspråkighet och hur talar de om sin flerspråkighet? Vilka språkliga aspekter upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna påverkar inlärningar av det svenska språket? Hur upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna att deras flerspråkighet tas tillvara i svenskundervisningen? Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin där språket har en viktig funktion för elevernas inlärning. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga elever med fokus på matematik : en kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Multilingual; mathematic; education; students; culture;

  Sammanfattning : Den kulturella mångfalden ökar i Sverige. I skolan finns det cirka 150 olika språk av de ungefärliga 200 som fastställts i det svenska samhället. Flerspråkighet har varit aktuellt under en längre tid i Sverige. Förr var de vanliga orsakerna immigration på grund av fattigdom eller flyktingar som flytt krig. LÄS MER