Sökning: "multilingual students"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden multilingual students.

 1. 1. Multilingual Text Robots for Abstract Wikipedia – Using Grammatical Framework to generate multilingual articles on Swedish localities

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Omar Diriye; Filip Folkesson; Erik NIlsson; Felix NIlsson; William NIlsson; Dylan Osolian; [2023-03-03]
  Nyckelord :Text robot; Natural Language Generation; Grammatical Framework; Multilingual Natural Language Generation; Abstract Wikipedia; Wikidata;

  Sammanfattning : The vast amount of Wikipedia articles and languages has resulted in a high cost of Wikipedia, i.e. the required time and dedication for making every article available in every language. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse med flerspråkiga elever : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Arminé Housibian; Hamdi Olad; [2023]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelsestrategi; flerspråkiga elever; anpassning; mångkulturell; undervisa flerspråkiga elever; reading comprehension; multilingual students;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få djupare kunskap om hur några lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3. För att få svar på forskningsfrågan användes två kvalitativa metoder. Vi intervjuade och observerade åtta lärare från tre olika skolor. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga elever i språklig sårbarhet : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Nermina Herrström; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkighet; relationellt perspektiv; specialpedagogik; språklig sårbarhet; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Herrström, Nermina (2023). Flerspråkiga elever i språklig sårbarhet - En intervjustudie. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. . LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med verbala och multimodala uttrycksformer i identitetstexter inom SFI-undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Marija Ratkovic Vidakovic; [2023]
  Nyckelord :Transspråkande arbetssätt; identitetstexter; verbala texter; multimodalitet; identitetsutvecklande arbetssätt; självtillit;

  Sammanfattning : In the framework of second language learning, developed in Canada in the early 2000s, identity texts were a part of a bilingual or multilingual artefacts where students produced many variants. They presented texts as written, spoken, signed,visual, musical, dramatic or multimodal forms. LÄS MER

 5. 5. Begreppsuppfattning i matematik hos andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Chi Nguyen; Alida Adrovic; [2023]
  Nyckelord :andraspråkselever; begreppsuppfattning; matematik; modersmål; tvåspråkig;

  Sammanfattning : Följande arbete handlar om andraspråkselever och deras begreppsuppfattning i matematikundervisning. Under arbetets gång har flertal studier, både nationellt och internationellt sammanställts med hjälp av sökningar i olika databaser. Dessa databaserna är ERIC, ERC, Google och Libsearch. LÄS MER