Sökning: "multimediala arkiv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden multimediala arkiv.

  1. 1. Makten att beskriva. Ett kritiskt perspektiv på metadata i multimediala arkiv.

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Torun Odlöw; [2019-07-05]
    Nyckelord :metadatapraktik; multimediala arkiv; omsorgsetik; användarcentrering;

    Sammanfattning : The study examines the knowledge produced by three cultural heritage resources through their respective metadata practices. It is performed with a critical perspective on descriptive metadata in multimedia, digital resources for cultural heritage. LÄS MER