Sökning: "multimodal teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden multimodal teaching.

 1. 1. Multimodalt arbete i undervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lundqvist Jaqueline; [2019-07-01]
  Nyckelord :Multimodalt arbete; modaliteter; semiotiska system; meningsskapande; undervisning; grundskola årskurs 1-6;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning bidra med kunskap om de tillfråga- de lärarnas syn på multimodalt arbete i läs- och skrivundervisningen i årskurs F-6. Till syftesbeskrivningen kopplas följande forskningsfrågor: • Hur beskriver de tillfrågade lärarna att de arbetar för att skapa multimodalt arbete inom läs- och skrivundervisning? • Vilka uttrycksformer och digitala resurser kombineras multimodalt i de tillfrågade lärarnas undervisning inom läs- och skrivundervisningen? • Hur motiverar de tillfrågade lärarna sin beskrivna multimodala undervisning inom läs- och skrivundervisning? I studien användes kvantitativ metod i form av enkät. LÄS MER

 2. 2. På väg till en narrativt fantasifull skola : Inlevelse, visuell litteracitet och narrativ kompetens i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johan Weilander; [2019]
  Nyckelord :Swedish language education; grades 4-6; narrative texts; documentary film; narrative imagination; visual literacy; narrative competence; multimodal teaching; empathy; life conditions; Svenskundervisning; årskurs 4-6; berättande texter; dokumentärfilm; narrativ fantasi; visuell litteracitet; narrativ kompetens; multimodalt lärande; inlevelse; livsvillkor;

  Sammanfattning : Den svenska skolans undervisning i det svenska språket har för avsikt att göra eleverna narrativt kompetenta, det vill säga, de ska kunna förstå och skapa berättande texter. Inom läroplanen finns dock en öppning för ett mer vidgat textbegrepp där det inkluderas visuell litteracitet, att eleverna exempelvis ska kunna förstå filmiska berättelser. LÄS MER

 3. 3. En pinne eller en stråke... det är frågan? : En intervju- och videoobservationsstudie av fiollärares syn på och arbete med stråkteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Emma-Teres Tjernström; [2019]
  Nyckelord :bowing technique; social semiotic; video observation; semi structured interview; multimodal interaction; stråkteknik; socialsemiotiskt perspektiv; videoobservation; semistrukturerade intervjuer; multi-modal analys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fiollärares syn på och användning av stråkteknik i sin undervisning. Detta görs med följande forskningsfrågor: Hur representerar fiollärare sin syn på stråkteknik? och Hur designar fiollärare sin undervisning i stråkteknik? Studien är kvalitativ och data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra olika fiollärare på musik- och kulturskolor. LÄS MER

 4. 4. ”Vissa saker måste vi lämna hemma” : En kvalitativ studie av lärares inställning till att implementera elevers digitala multimodala erfarenheter i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nellie Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :multimodalitet; digitalisering; erfarenheter; lärare; pedagogik;

  Sammanfattning : Elever i dagens skola lever i en värld med ökad digitalisering där hänsyn till en allt större mängd texter av olika slag är relevant. Samtidigt som unga blir allt mer vana vid digitala multimodala medier har deras erfarenheter av populärkultur och nya medier under en lång tid haft en låg status i pedagogiska sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Bilders påverkan vid lösning av textuppgifter i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Winberg; Hanna Hultkvist; [2019]
  Nyckelord :dekorativ bild; essentiell bild; grundskola; matematik; representativ bild; schematisk bild;

  Sammanfattning : Texter i matematik är ofta multimodala, vilket innebär att de består av både ord, bilder och symboler. Forskning har visat att denna form av texter ställer höga krav på läsaren. Elever möter ofta olika sorters bilder, till exempel dekorativa, representativa och essentiella bilder, med olika syften i matematikundervisningen. LÄS MER