Sökning: "multimodalitet i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden multimodalitet i förskolan.

 1. 1. "Jamen musik i förskolan är ju… ja, lite avgrund, det är gamla grundplåten" : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares upplevelser av musik som språkutvecklande verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elsa Österlund; Ida Larsson; [2023]
  Nyckelord :Musik; språkutveckling; förskola; förskollärare; sång; musikdidaktik; musikpedagogik; språk; multimodalitet; musikundervisning.;

  Sammanfattning : Forskning visar att musik är positivt att använda för barns språkliga och kognitiva utveckling. Syftet med studien är att skapa kunskap kring hur musik kan användas som ett didaktiskt verktyg för att främja barns språkutveckling, genom att belysa förskollärares perspektiv kring hur de arbetar med musik och språk. LÄS MER

 2. 2. Hur får man med alla på digitaliseringståget? : Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nidjar Jasaraj; [2023]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digital kompetens; förskollärare; undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare använder och motiverar digitala verktyg i förskolans undervisning. Syftet är likaså att få syn på de möjligheter och utmaningar som förskollärare identifierat i samband med användning av digitala verktyg i förskolans undervisning. LÄS MER

 3. 3. Estetiska uttrycksformer som metod och innehåll i förskolan : en systematisk forskningssammanställning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Andreasson; Linnéa Björklund; [2023]
  Nyckelord :barns agency; estetiska läroprocesser; estetiska transformationer; estetiska uttrycksformer; förskola; multimodalitet; systematisk forskningssammanställning;

  Sammanfattning : I denna systematiska forskningssammanställning lyfts estetiska uttrycksformer i relation till Barnkonventionen artikel 13 och 31 samt Lpfö 18. Problematisering sker kring formuleringeni Lpfö 18 om att estetik ska vara både metod och innehåll i förskolan och komplexiteten det innebär för förskollärares uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i förskolan ur ett didaktiskt perspektiv : En kvalitativ studie om förskollärares användande av digitala verktyg i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Anna Isaksson; Susanna Borg; [2022]
  Nyckelord :Digitala verktyg; förskola; undervisning; multimodalt perspektiv; digital kompetens; hinder; möjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare använder digitala verktyg i undervisningen samt vad de har för erfarenheter av digitala verktyg ur ett didaktiskt perspektiv. I studien bidra dessutom med kunskap om vilka möjligheter och hinder förskollärarna ser med användningen av digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. ”Jag pratar inte på samma sätt med ett barn som jag pratar med dig” : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar om sitt arbete med barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Fager; Ronja Freij; [2022]
  Nyckelord :Literacy; Språkutveckling; Multimodalitet; Förskollärare; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med språkutveckling i förskolan. Syftet besvaras med följande frågeställning: Vilka språkutvecklande aktiviteter beskriver förskollärarna att de arbetar med för att främja barns språkutveckling? För att besvara studiens syfte och frågeställning har en kvalitativ ansats använts med metoden semistrukturerad intervju, i vilken totalt sex intervjuer har gjorts med förskollärare. LÄS MER