Sökning: "multimodality"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet multimodality.

 1. 1. Multimodalitet i matematikundervisning : en kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erika Ingesson Bertilsson; Jimmy Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :multimodalitet; matematik; multimodality; mathematics; multimodal; teckenvärld;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi vill med denna kunskapsöversikt ta reda på hur matematikundervisning bortom boken kan bedrivas baserad på aktuell forskning. Denna kunskapsöversikt handlar om hur forskningen kring multimodalitet i matematikundervisning ser ut. Syftet är att beskriva vad som kännetecknar forskning inom ovanstående arena. LÄS MER

 2. 2. Kampen om kommunikationen : En kvalitativ studie av Försvarsmaktens kommunikation och uppdrag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anna Woodcock; Elin Salemyr; [2021]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; neo-institutional theory; social-semiotic theory of multimodality; multimodal discourse analysis; qualitative data analysis; Försvarsmakten; neoinstitutionell teori; multimodal socialsemiotisk kommunikationsteori; multimodal kritisk diskursanalys; kvalitativ dataanalys;

  Sammanfattning : During the last decade, the Swedish Armed Forces have been struggling to achieve recruitment goals and to retain military personnel. To attract more people to join the agency, and to increase the knowledge about the agency’s role and function in society, the Swedish Armed Forces continuously run campaigns. LÄS MER

 3. 3. A phonetic and multimodal exploration of the BA construction of the Chinese imperative

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Guohua Hu; [2021]
  Nyckelord :Chinese imperative; 把 bǎ ‘Ba’ construction; syntax; prosody; gesture; multimodality; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Previous studies of the Chinese imperative have treated syntax and prosody separately, have not considered gestures, and have looked at sentences in isolation and not in discourse. This study therefore investigated how the relationship between grammatical components, intonation (perceived stress), and gesture are co-organized and interact in the 把 bǎ ‘Ba’ construction (i. LÄS MER

 4. 4. Kan jag tjänstgöra om jag har barn? : En multimodal studie om hur Försvarsmaktens jämställdhetssatsning år 2015–2018 kom till uttryck i reklamkampanjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Matilda Hofling; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; equality; advertising; stereotypes; multimodality; sociosemiotics; systemic functional grammar; linguistics; communication.; Försvarsmakten; jämställdhet; reklam; stereotyper; multimodalitet; sociosemiotik; systematisk-funktionell grammatik; lingvistik; kommunikation.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur myndigheten Försvarsmaktens jämställdhetssatsning mellan åren 2015 och 2018 visuellt och språkligt kom till uttryck i två reklamkampanjer som lanserades under samma tidsperiod. Studien vill även ge ökad förståelse för hur bild och text samspelar i reklam som ämnar bidra till ökad jämställdhet. LÄS MER

 5. 5. Vilken bok ska jag välja? : En jämförande multimodal analys av två läromedel från olika tidsperioder, för nyanlända lågstadieelever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Multimodality; textbooks; social semiotics; Swedish as a second language; newly arrived students; multimodalitet; läromedel; socialsemiotik; svenska som andraspråk; nyanlända elever;

  Sammanfattning : This aim of this study is to compare and contrast two textbooks in Swedish as a second language. The main focus is on textbooks written for newly arrived students in primary school. The aim is to see if, and how, written text and pictures worked together to provide opportunities for learning and understanding for the students. LÄS MER