Sökning: "multinationella företag Corporate social responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden multinationella företag Corporate social responsibility.

 1. 1. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER

 2. 2. MNEs management of CSR in subsidiaries : A multiple case study in Business Management

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sophia Agebratt; Ellen Khoushaba; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Multinational Enterprise MNE ; subsidiary; management;

  Sammanfattning : Abstract -   Background: Corporate social responsibility (CSR) has been a concept related to corporations for decades and is still highly relevant. The concept has been developed throughout the years, resulting in an extensive concept. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning mot Cirkulär Ekonomi : en fallstudie av Skandia Fastigheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Wennborg; Theodor Berg Helgöstam; [2018]
  Nyckelord :ekonomistyrning; cirkulär ekonomi; styrpaket; management control; circular economy; control package;

  Sammanfattning : Dagens miljöproblematik gör att företag behöver ta ett större samhällsansvar. I nuläget jobbar därför de flesta bolag med att integrera hållbarhetsarbete och CSR, Corporate Sustainable Responsibility. En nytänkande typ av hållbarhetsarbete som allt fler av de multinationella företagen börjar inkludera är cirkulär ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Transparens av skatt och internpriser : En del av företagens sociala ansvar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Johansson; Josefine Delwér; [2017]
  Nyckelord :Tax avoiding; Transfer pricing; Transparency; CSR; Multinational corporations; BEPS action 13; Skatteplanering; Internprissättning; Transparens; CSR; Multinationella företag; BEPS action 13;

  Sammanfattning : I en konkurrenskraftig marknad söker sig multinationella företag till lågskatteländer för attmaximera vinsterna. Luckor i lagstiftningen samt utvecklingsländer som söker kapital harfrämjat att många multinationella företag bedriver strategier för att undvika eller undgåbeskattning. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility som avtalsvillkor : Kan multinationella företag hållas kontraktsrättsligt ansvariga för oetiskt beteende?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Lindmark; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER