Sökning: "multiplikation undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden multiplikation undervisning.

 1. 1. Elever förståelse av kommutativitet : En litteraturstudie om elevers förståelse och användning av kommutativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Malin Jansson; Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :matematik; aritmetik; kommutativitet; räknelag och elev;

  Sammanfattning : Det finns olika områden inom matematik som är extra viktiga att elever behärskar. Aritmetik, som ofta definieras som räknelära, är ett sådant område och inom aritmetiken återfinns räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division samt deras egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Multiplikation och multiplikativt tänkande : En kvalitativ studie om matematiklärares syn på undervisning av multiplikation i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Tengelin; Erika Ahlson; [2019]
  Nyckelord :Multiplikation; multiplikativt tänkande; utantillärande; procedurell förståelse; konceptuell förståelse;

  Sammanfattning : Multiplikation ingår i många delar av matematiken, vilket gör att goda kunskaper och förståelse för multiplikation ses vara av betydelse för eleverna. Samtidigt ses det inte helt oproblematiskt att lära in dessa kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Att undervisa i multiplikation i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Agnes Lind Petersson; [2018-01-11]
  Nyckelord :Automatisera; multiplikationstabellen; digitala verktyg; varierad undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie som utförts med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sex olika lågstadielärare. Syftet med denna studie var att undersöka lärares syn på undervisningen om multiplikation. LÄS MER

 4. 4. Multiplikation, division och dess samband

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Bengtsson; Isabell Gullvén; [2018]
  Nyckelord :Division; Grundskola; Multiplikation; Samband; Undervisningsmetoder; Undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Litteraturstudien grundar sig i det faktum att vägen till förståelse för innebörden och funktionen av operationer med multiplikation och division är besvärligt för en del elever och lärare. De svenska elevernas låga resultat inom matematik från undersökningarna PISA och TIMSS är även oroande och därför är det av yttersta vikt att forska inom vilka strategier och metoder som faktiskt används i undervisningen om multiplikation, division och dess samband. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur multiplikation framställs i läromedel för årskurs 2 : Med inriktning på representationsformer och räknestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sara Gustafsson; Rebecca Hunter; [2018]
  Nyckelord :Multiplikation; läromedelsanalys; representationsformer; räknestrategier; matematik; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur två utvalda läromedel för årskurs 2 ger elever möjlighet att utveckla sin förståelse för multiplikation samt hur läromedlen framhåller olika representationsformer och räknestrategier för multiplikation.   Vårt material består av Lyckotal 2A samt Mera Favorit matematik 2B. LÄS MER