Sökning: "multiprofessionella vårdteam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden multiprofessionella vårdteam.

  1. 1. Förankring av ett salutogent perspektiv och arbetssätt i ett äldreomsorgsteam i Kalmar kommun. : -En processanalys

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Alicia Lindström; Hanna Göthberg; [2014]
    Nyckelord :Salutogenic; sense of coherence; implementation; elderly care; multidisciplinary care team; interaction; Salutogen; känsla av sammanhang; implementering; äldreomsorg; multiprofessionella vårdteam; samspel;

    Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyse an elderly care team’s prerequisite to anchor a salutogenic perspective and approach in an elderly care team in Kalmar municipality. The study identifies factors that could impede or promote the anchoring and examine how the organisation aims to work in a single direction even if the multidisciplinary team processes a diversity of knowledge, education and abilities. LÄS MER