Sökning: "municipal departments"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden municipal departments.

 1. 1. Making sense of power in social innovation collaborations: A case study.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Ricketts; [2021]
  Nyckelord :Cross-sectoral collaboration; Social innovation; Extra-preneurship; Circuits of power; Sensemaking.; Social Sciences;

  Sammanfattning : A shift in the Swedish welfare state and diminishing resources has prompted new ways to address social and welfare provision issues. It is here that cross-sectoral social innovation collaborations have surfaced as an answer. LÄS MER

 2. 2. Barns och ungas perspektiv och delaktighet inom parkförvaltning : en fallstudie av svenska kommunala parkförvaltningsenheter

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Nina Evelina Törn; [2021]
  Nyckelord :barn; ungdomar; deltagande; barns perspektiv; barnperspektiv; parkförvaltning; grönområdesförvaltning; kommunal verksamhet; children; youth; participation; children s perspectives; child-centered perspective; park management; green space management; municipal activities;

  Sammanfattning : Kommuner har ett viktigt uppdrag i att inkludera barns och ungas perspektiv och delaktighet i samhällsutvecklingen. I och med att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 har barns och ungas rätt att höras och vara delaktiga vid beslut som rör dem stärkts. LÄS MER

 3. 3. Videointervjuers påverkan vid urval i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie utförd i kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Karin Larsson; Camilla Löf; [2021]
  Nyckelord :Non-verbal communication; video interviews; recruitment process; search process; municipal departments; recruiters; Icke-verbal kommunikation; videointervjuer; rekryteringsprocess; sökprocess; kommunal verksamhet; rekryterare;

  Sammanfattning : Rekryterare inom kommunala verksamheter har tidigare använt sig av fysiska anställningsintervjuer vid rekrytering, men har på grund av covid-19 pandemin ersatt dessa med videointervjuer. Enligt tidigare forskning begränsas den icke-verbala kommunikationen i samband med videointervjuer vilket riskerar att påverka rekryterarens uppfattning och omdöme av kandidaten. LÄS MER

 4. 4. The Road To Urban Streets : The redevelopment of transport infrastructure in relation to the Swedish planning process

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Ellen McManus; Albin Bellander; [2021]
  Nyckelord :sustainable transport planning; socio-technical transitions; obduracy; urban streets; densification;

  Sammanfattning : Urban planning needs to address the future role of transport infrastructure in cities. Due to previous planning ideals, our cities consist of transport networks that stand in conflict with ambitions to create dense and multifunctional urban environments, decrease pollution, and create safe urban space. LÄS MER

 5. 5. Social-ekologisk resiliens inom kommunal planering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Klas Ekberg; Cornelia Spång Gustafson; [2021]
  Nyckelord :Social-ecological resilience; Resilience; Municipal planning; Qualitative method; Urban design; Social-ekologisk resiliens; Resiliens; Kommunal planering; Kvalitativ metod; Urban utformning;

  Sammanfattning : Med tanke på att mer än hälften av jordens befolkning numera lever i städer och trenden fortsätter stiga, blir det allt viktigare att skapa resilienta städer. Städer som är resilienta är mer motståndskraftiga och mindre känsliga mot störningar. LÄS MER