Sökning: "municipal housing corporations"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden municipal housing corporations.

 1. 1. Balanserade styrkortet och bostadsbolag : En jämförande studie mellan kommunala och privata bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Ottinger; Emanuel Hedberg; [2019]
  Nyckelord :Balanced scorecard; hybrid organization; performance measurement; new public management; municipal housing corporations; Balanserat styrkort; hybrida organisationer; prestationsmätning; new public management; kommunala bostadsbolag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av PMS och olika styrmedel är föremål för ständig diskussion. Ett populärt verktyg inom styrning är det balanserade styrkortet, som kombinerar finansiella mål med ickefinansiella mål. Dessa mål fastställs och verkställs utifrån en organisations strategi. LÄS MER

 2. 2. Management Control Systems & Performance Measurement Systems in Hybrid Organizations : The case of The Swedish Municipal Housing Corporations

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Esam Elsheikh; [2018]
  Nyckelord :Hybrids; MHCs; business logic; social logic; MCSs; PMSs; strategy; control package; BSC; ERP;

  Sammanfattning : Municipal housing companies (MHCs) can be seen as hybrid organizations, operating under multiple institutional logics that are likely in tension with each other. Measuring the performance of hybrid organizations is a much harder exercise than measuring the performance of pure public or pure private entities. LÄS MER

 3. 3. Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av nyckelfärdiga flerbostadshus : En jämförelse mellan betong- och träkonstruktion

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emelie Larsson; Anton Lydell; [2018]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; LCA; Life Cycle Cost Assessment; LCCA; multi-residential buildings; concrete construction; wood construction; concrete and wood construction; comparative LCA; comparative LCC; energy efficiency buildings; Life Cycle Cost Optimization; sustainability; livscykelanalys; lca; livscykelkostnadsanalys; lcc; nyckelfärdiga flerbostadshus; betongkonstruktion; träkonstruktion; betong- och träkonstruktion; betonghus; trähus; jämförande lca; jämförande lcc; energieffektiviseringsåtgärd byggnad; energieffektivisering; livscykeloptimering; hållbarhet;

  Sammanfattning : I Sverige står bostadssektorn för mer än en tredjedel av landets energianvändning. Byggnader måste minska sin energianvändning för att således kunna uppfylla framtida lagkrav om maximal tillåten energianvändning, men också för att minska påverkan till global uppvärmning. LÄS MER

 4. 4. Underhållsfonder i bostadsföretag : - en långsiktig lösning?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Linda Forsberg; [2009]
  Nyckelord : Miljonprogrammet ; neglected maintenance; maintenance fund; finance; municipal housing corporations; Miljonprogrammet; eftersatt underhåll; underhållsfonder; finansiering; allmännyttan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är dels att ge förståelse till problematiken med underhåll. Dels att ge upplysningar och förslag som kan bidra till lösningar kring användningen av avdragsgilla underhållsfonder i praktiken, för att främja och strukturera underhållsfinansieringen i kommunala bostadsföretag. LÄS MER

 5. 5. Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - allmännyttans motiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Linda Forsberg; Maria Götesdotter; [2008]
  Nyckelord :municipal housing corporations; transformation; valuation; tenantownership; allmännytta; ombildning; fastighetsvärdering; bostadsrätt; hyresrätt;

  Sammanfattning : Syfte: Bakgrunden till vår undersökning är att ombildningstakten har ökat och vårt syfte med examensarbetet är att få en förståelse för utvecklingen bakom ombildningar som sker från allmännyttiga bostadsföretag i Sverige. Vi vill undersöka vilka motiv som ligger bakom ombildningarna, värdering vid ombildning och allmännyttans framtid. LÄS MER