Sökning: "municipalhousing company"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden municipalhousing company.

 1. 1. Faktorer som påverkar investeringsprocessen : - En komparativ fallstudie om de främsta faktorerna som påverkar investeringsprocessen i svenska kommunägda bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Persson; Sally Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Investment process; factors affecting the investment process; municipalhousing company; public good; investments in real estate; Investeringsprocess; faktorer som påverkar investeringsprocessen; kommunägda bostadsbolag; allmännytta; fastighetsinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Investeringar i företag och samhälle bidrar till en ökad BNPtillväxt därför är det av betydande vikt att identifiera investeringsbegreppet. Investeringar är även avgörande för ett företags framtida överlevnad därav är det viktigt att förstå investeringsprocessen och vilka faktorer som påverkar den. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystemets användning och effektivitet : En fallstudie av ettkommunalt bostadsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marika Hulkkonen; Fredrik Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :Reward system; motivation; municipal housing company; Swedish local goverment act.; Belöningssystem; motivation; kommunalt bostadsbolag; kommunallagen.;

  Sammanfattning : Genom att i praktiken se hur ett kommunalt bostadsbolag använder sig av belöningssystemsyftar denna studie till att få en bättre inblick i belöningssystemets användning ocheffektivitet. Vidare syftar studien till att bidra med en ökad förståelse och kartlägga hur ettkommunalt bostadsbolag kan begränsas och förhålla sig till de lagkrav som återges ikommunallagen (1991:900) och lag (2010:879) om allmännyttiga kommunalabostadsaktiebolag vid användningen av belöningssystem. LÄS MER