Sökning: "muntlig interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden muntlig interaktion.

 1. 1. Återkoppling på elevers grammatiska val : En studie om hur tre lärare arbetar med återkoppling på elevers grammatiska val för skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kajsa Burman; [2023]
  Nyckelord :Grammatikdidaktik; grammatikundervisning; återkoppling; skrivutveckling; gymnasieskola; förstaspråksundervisning; svenska;

  Sammanfattning : Den här studien är en följd av tidigare genomförd litteraturstudie (Burman, 2022) som undersökt hur undervisning om grammatik kan inkluderas i skrivundervisning och formas för att verka skrivutvecklande för elever. Resultatet av den studien visade bland annat att återkoppling på elevers grammatiska val för skrivutveckling är ett outforskat område. LÄS MER

 2. 2. Dialogens betydelse för flerspråkiga elever: Ett transspråkigt projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Nagham Adnan; Wassan Ali; [2022]
  Nyckelord :Dialog; flerspråkiga elever; grupparbete; modersmål; muntlig interaktion; studiehandledare.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur språklärare och studiehandledare resonerar kring hur de tillsammans kan uppmuntra elever till att delta i den muntliga interaktionen som sker i klassrummet. Arbetet syftar till att besvara följande två frågeställningar;  Vad säger språklärare om hur de arbetar med muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet för att uppmuntra elevernas interaktiva förmåga?    Vad finns det för olika exempel på stöttning som är effektiva för att främja den muntliga interaktionen? För att undersöka hur lärare och studiehandledare arbetar med att främja den muntliga interaktionen genomförde vi en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med 5 språklärare och 2 studiehandledare. LÄS MER

 3. 3. ”Jag älskar ju när man sitter i matsalen” - Arbetssätt och strategier för att utveckla den muntliga kommunikativa förmågan hos tysta elever i årskurs F-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Mikaela Hjerpe; [2022]
  Nyckelord :grundskola; interaktion; kommunikativa förmågan; tysta elever;

  Sammanfattning : I skolan finns tysta elever i nästan alla klassrum, men forskningen i ämnet är begränsad. Syftet med arbetet var att undersöka hur lärare arbetade för att utveckla tysta elevers muntliga kommunikativa förmåga i svenska i årskurserna F-6. LÄS MER

 4. 4. "När vi fick bygga ett vattentorn själva, förstod jag hur det fungerade" : Elevers förståelse för tekniska system stärks genom praktiskt arbete i grupp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Linnea Håkansson; Kristin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :The subject of technology; technical systems; water tower; oral interaction; zone of proximal development ZPD .; Tekniska system; praktiskt arbete; vattentorn; muntlig interaktion; proximal utveckling.;

  Sammanfattning : According to The Swedish Schools Inspectorate’s (2014) quality review, technology subject is all too often characterized by practical work that does not illustrate the theory. In this study, the theory is used to describe the practical work in technology teaching. LÄS MER

 5. 5. Kooperativt lärande & elevers muntliga förmågor i skolämnet svenska : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare arbetar med kooperativt lärande för att utveckla elevers muntliga förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Laila Houssami El Halabi; Iman Bel Haj; [2022]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; positivt ömsesidigt beroende; samspel; samarbete; muntlig förmåga; sociokulturella perspektivet; par- och grupparbete; F–3; delaktighet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur verksamma grundskolelärare F-3 arbetar med att utveckla elevers muntliga förmågor i skolämnet svenska utifrån kooperativt lärande. Kooperativt lärande, KL, är ett förhållningssätt som innebär att lärandet sker genom samarbete och i samspel med andra elever. LÄS MER