Sökning: "muntligt berättande"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden muntligt berättande.

 1. 1. Språkutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever i de yngre åldrarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Edlira Musa; Agnesa Kadrijaj; [2021]
  Nyckelord :Arbetssätt; Flerspråkighet; Låg- och mellanstadiet; Språkutveckling; Transspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vilka arbetssätt som kan ha mer gynsamma effekter hos flerspråkiga elevers språkutveckling. Genom systematiska databassökningar har vi sökt vetenskapliga artiklar på sökmotorn Libsearch och databaserna SwePub och ERIC för att besvara vår frågeställning. LÄS MER

 2. 2. Delad närvaro : En essä om poängen med muntligt berättande

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Göran Hemberg; [2021]
  Nyckelord :shared presence; resonance; unfeigned authenticity; telos; intrinsic value; practice; art; play; practical knowledge; profession; competence; excellence; oral storytelling; narrative; perspective; framing; storyrealm; taleworld; delad närvaro; resonans; oförställdhet; autenticitet; telos; egenvärde; praxis; konst; lek; praktisk kunskap; profession; kompetens; mästerlighet; muntligt berättande; narrativ; perspektiv; inramning; berättarrum; berättelsens värld;

  Sammanfattning : Den här essän avser att ur ett praktisk-filosofiskt perspektiv utforska hur delad närvaro, en unik kvalité hos muntligt berättande, är kopplad till en slags oförställdhet som en god berättare uppvisar. Utifrån egna berättarerfarenheter och Alasdair Macintyres begrepp ’praxis’ analyserar jag ett material från en internationell berättarkonferens ägnad att etablera professionellt muntligt berättande som en egen konstform. LÄS MER

 3. 3. Ett religiöst kulturarv av folket? : Folksagor i Sverige som en form av religiöst kulturarv, av och för folket.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Rosén Andersson; [2021]
  Nyckelord :Kulturarv; Religiöst kulturarv; Folksagor; Muntligt berättande;

  Sammanfattning : The aim for this essay was to study the concept of cultural and religious heritage. Background to this essay is a personal interest in Swedish folklore and folk tales but also an interest in cultural and religious heritage as a concept. LÄS MER

 4. 4. Berätta något för oss! – En studie om hur ugandiska lärare använder muntligt berättande som didaktiskt verktyg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kim Isaksson Ihrén; [2020-02-28]
  Nyckelord :Oral narratives; Storytelling; Oral storytelling; Teaching method;

  Sammanfattning : Storytelling is among the oldest tools for teaching and passing on knowledge. By sharing stories, teachers and pupils come closer together as they explore the worlds outside the classroom in an exciting way. LÄS MER

 5. 5. Folklig läkekonst och trolldom i bordsrollspel : Hur det muntliga berättandet i bordsrollspel kan levandegöra folkminnen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Louvisa Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :immateriellt kulturarv; folkminnen; folklig läkekonst; svartkonst; trolldom; muntligt berättande; bordsrollspel; rollspel;

  Sammanfattning : Den folkliga läkekonsten och svartkonsten ingår i det immateriella kulturarvet, d.v.s. kulturarv som inte kan representeras av konkreta ting. LÄS MER