Sökning: "music education history"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden music education history.

 1. 1. Värdesträvan inom musikföreningen : Fyra informanters erfarenheter från engagemang i en ideell musikförening på den svenska landsbygden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sebastian Sandén; [2019]
  Nyckelord :culture; music; community; values; meaningfulness; kultur; musik; gemenskap; värden; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva fyra informanters erfarenheter från deras engagemang i en ideell musikförening, för att sedan föreslå vad det är som definierar en meningsfull gemenskap. Uppsatsen utgår från ett kvalitativt material insamlat genom semistrukturerade intervjuer där informanterna förklarar deras syn på föreningens historia, om de anser det har funnits några genomgående idéer, vilken mening det går att tillskriva den årliga festivalen som föreningen anordnar samt vilken betydelse lokalen har haft för föreningen. LÄS MER

 2. 2. Viktig musikundervisning : en studie om elevers uppfattningar gällande musikämnet på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Andreas Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :music; music education; variations; perceptions;

  Sammanfattning : The aim of this study is to discover student perceptions concerning the music subject with regards to what they more or less important to learn. The methods used to achieve this can be described as an online survey which is sent out to three participating schools. LÄS MER

 3. 3. Rytmikens och solfègens ursprung : Emile Jaques-Dalcroze och hans samtid

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Incca Rasmusson; [2017]
  Nyckelord :Dalcroze-Eurhythmics; solfège; Jaques-Dalcroze; historical method; hermeneutical perspective; rytmik; dalcroze-rytmik; solfège; Jaques-Dalcroze; historisk metod; hermeneutisk ansats;

  Sammanfattning : Den schweiziske musikern och pedagogen Emile Jaques-Dalcroze utvecklade under sin livstid den rörelsebaserade musikpedagogiska metod som i dag går under namnet rytmik. Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka uppkomsten och den tidiga utvecklingen av Jaques-Dalcrozes ursprungliga rytmik och framför allt solfège – rörelsebaserad gehörsträning – som är ett av dess huvudmoment. LÄS MER

 4. 4. Folkmusik i grundskolan - en kartläggning av undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Rasmus Krohn; [2017]
  Nyckelord :Svensk folkmusik; Kartläggning av undervisning; Svensk folkmusik undervisning i grundskolan; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Swedisk folkmusic; Survey of teaching; Swedish folkmusic education in elementary school; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Detta arbete kartlägger hur musiklärare undervisar i svensk folkmusik i grundskolan. I kapitlet om tidigare forskning berörs begreppet folkmusik samt folkmusikens historia och hur den ser ut idag, där ryms också ett avsnitt om genrens repertoar. Metoderna för undersökningen består av en kvantitativ enkät samt en fördjupande intervju. LÄS MER

 5. 5. Flöjtpedagogiskt undervisningsmaterial i Sverige förr och nu - En studie om vilka undervisningsmaterial som använts i Sverige i tvärflöjtsundervisning, på vilket sätt det använts, samt vad materialen innehåller idag och tidigare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ida Melander; [2017]
  Nyckelord :Flöjt; Tvärflöj; Flöjtpedagogik; Svensk flöjthistoria; Flöjtmaterial; Flöjtmetodik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Flute; Flute education; Swedish flute history; Flute material; Flute methodology; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilket pedagogiskt material flöjtärare i Sverige använder idag. Syftet var också att se vad materialet innehåller och fokuserar på samt att se på vilket svenskt material som använts historiskt och därefter jämföra de olika materialen. LÄS MER