Sökning: "music education"

Visar resultat 1 - 5 av 813 uppsatser innehållade orden music education.

 1. 1. Bland protagonister och antagonister i ämnesplanerna för Gy 11. En jämförande rollanalys av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen med teater i förgrunden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pia Björnsdotter Edlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :teater; protagonist; antagonist; estetiska ämnen; gymnasiegemensamma ämnen; kärnämnen; roll; figur; karaktär; agens; aktiva verb; handlande; Penka; Gy11;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the aesthetic, non-compulsory subject Theater, is being presented in the Swedish National Agency for Education's steering documents (Skolverket, 2011), compared to the aesthetic, non-compulsory subjects Music and Art and to the compulsory upper secondary school subjects, formerly called "core subjects", English, History, Physical Education and Health, Mathematics, Science Studies, Religion, Civics and Swedish. This study aims to observe and clarify the Swedish National Agency for Education's character drawing of the various subjects. LÄS MER

 2. 2. Kan man få A i musik genom att spela Blinka lilla stjärna?! : Bedömning och betygssättning av enkla melodier är den likvärdig?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Niclas Johansson; [2022]
  Nyckelord :Music education; assessment; grading; equivalent assessment; junior high school; Musikundervisning; bedömning; betygsättning; likvärdig bedömning; grundskola; åk 9;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva variationen i hur musiklärare tolkar kunskapskrav i sin bedömning. Fokus ligger på hur de bedömer kraven på tajming i enkla melodier. Mitt mål var att undersöka om bedömningarna var likvärdiga, eller om inte vad som skilde bedömningarna åt. LÄS MER

 3. 3. Musical interaction in online music education

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Tobias Fejne Allvin; [2022]
  Nyckelord :Actor-network theory; Covid-19 pandemic; Mediation; Musical interaction; Networks; Online music education; Reification; Social constructionism; Technology; Educational Science; Music Education; Aktör-nätverksteori; Covid-19 pandemin; Mediering; Musikaliskt samspel; Nätverk; Online undervisning; Reifikation; Socialkonstruktionism; Teknologi; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study seeks to examine musical interaction in online education. Although the study focuses on how teachers have adapted their teaching methods to the new circumstances dictated by the still-ongoing covid-19 pandemic, the ambition has also been to investigate how a beneficial music education online could be conducted in order to promote a global teaching environment with sustainable travelling habits. LÄS MER

 4. 4. Nöta notskrift eller tabu tabulatur? : Hur notläsning används (och inte används) i gitarrundervisningen i kulturskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johan Kull; [2022]
  Nyckelord :guitar; traditional western music notation; tablature; methodology; gitarr; notläsning; tabulatur; kulturskolan; metodik;

  Sammanfattning : The prejudice that guitar players do not know how to read traditional western music notation has been around for a long time. That seems to also have had its affect on guitar education. For many guitarists the obvious choice is instead tablature. This study examines the attitude towards sheet music among guitar teachers at the Swedish kulturskola. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers attityder till sociologiämnet : En enkätstudie om sambandet mellan kön, kulturellt kapital och attityder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stina Eriksson; Therese Karlberg; [2022]
  Nyckelord :cultural capital; gender; attitude; the subject of sociology; upper secondary school; kulturellt kapital; kön; attityder; sociologiämnet; gymnasiet;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to describe and hypothetically explain students' attitudes to the subject of sociology in upper secondary school in Sweden based on students' (a) cultural capital and (b) gender. This is explained with the help of Pierre Bourdieu's capital theory, and also his perspective on gender. LÄS MER