Sökning: "music teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 819 uppsatser innehållade orden music teachers.

 1. 1. Musik i grundsärskolan : en kvalitativ undersökning av lärares anpassningar i undervisningen 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Ida Sjögren; [2023]
  Nyckelord :musikundervisning; särskola; anpassningar; multimodalitet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur musiklärare beskriver att de arbetar för att anpassa musikundervisningen för grundsärskolans elever. Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fyra musiklärare inom grundsärskolan, och empirin analyserades med en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Genusnormer i musik och dans- : En kvalitativ studie om förskollärares synsätt på könsnormer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Rola Elkayal; Madelene Bogren; [2023]
  Nyckelord :dance; dichotomy; equality; gender; gendernorms; music; preschool.; dans; dikotomi; förskola; genus; jämställdhet; könsnormer; musik.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att öka kunskapen om förskollärares olika synsätt på genus, i relation till barns estetiska uttrycksformer i dans och musik. Detta är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Relationskompetens i individuell sångundervisning : Sångelevers beskrivningar av elev-lärarrelationer och lärares bemötande vid prestationsångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ella Hillborg; Vera Karlberg; [2023]
  Nyckelord :Sångundervisning; elev-lärarrelation; en-till-en-undervisning; relationskompetens; prestationsångest; MPA; självtilltro;

  Sammanfattning : The singing voice is a highly personal instrument which occasionally may harvest feelings of MPA (music performance anxiety) and low self-efficacy among singing pupils. This qualitative study investigates pupil-teacher relationships and teachers' handling of MPA and self-efficacy from a pupil’s perspective implemented through semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Studera starkt : En fenomenografisk studie om en intervention i positiv psykologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lif Frida; Winbäck Julia; [2023]
  Nyckelord :well-being; motivation; positive psychology; positive pedagogy; music education; Project: Study with Strength; välmående; motivation; positiv psykologi; positiv pedagogik; musikpedagogik; Projekt: Studera starkt;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att bidra med kunskap om hur elever och lärare uppfattar och samtalar om motivation och välmående, i förhållande till positiv psykologi. Som avgränsning har vi valt att undersöka elevers och lärares uppfattningar om interventionskursen Studera starkt. LÄS MER

 5. 5. Basen i kontrabasundervisningen : Hur talar kontrabaslärare i jazz- och improvisationsutbildningar om undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Martin Höper; [2023]
  Nyckelord :enskild undervisning; musikundervisning; jazz; kontrabas; musikdidaktik; improvisation;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur kontrabaslärare inom jazz- och improvisationsutbildningar talar om enskild undervisning på kontrabas, hur den traditionella metodiken för att lära sig att spela kontrabas inom den klassiska västerländska konstmusiken används i deras undervisning och vilka faktorer som påverkar deras val av undervisningsinnehåll. För att urskilja diskurser och faktorer i dessa olika lärares utsagor har enskilda kvalitativa intervjuer med fyra framstående lärare i jazzkontrabas på högskolor, folkhögskola och gymnasium genomförts och analyserats med hjälp av diskursteori. LÄS MER