Sökning: "music"

Visar resultat 1 - 5 av 4434 uppsatser innehållade ordet music.

 1. 1. ATT ANVÄNDA POPULÄRKULTUR SOM ROP PÅ HJÄLP: En kvalitativ studie om hur hiphop-musiken i Sverige används som identitetsskapande och verklighetsskildrande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emmanuel Brew; [2024-02-14]
  Nyckelord :Hip-hop; marginalization; stigmatization; Identity; criminality;

  Sammanfattning : Hip-hop music has long been an expressive medium used by individuals from marginalized areas in Sweden to address social issues and shape their identities. Through interviews with Swedish hip-hop artists and analysis of lyrics, this bachelor thesis explores the self-expression of the artists and how they express their views of society. LÄS MER

 2. 2. Shower Routine Creation: Application Design in a User-Centered Process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Jakob Sjödin; Teodor Ahlinder; [2024]
  Nyckelord :user-centered design; shower; routine; user testing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A shower routine is a sequence of instructions that can be executed by a smart shower. This report explores how interfaces for creating shower routines can be designed. It further investigates the features that users prioritize in such an interface and how shower routines can enhance the shower experience. LÄS MER

 3. 3. Varför arbeta som musiklärare? : En kvalitativ studie om musiklärarstudenter och deras uppfattningar av sitt yrkesval

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jakob Freij; [2024]
  Nyckelord :Musiklärare; musiklärarstudenter; yrkesval; fenomenografi; uppfattningar;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att synliggöra uppfattningar som fem musiklärarstudenter har av sitt yrkesval, som i studien omfattar yrkesvalet musiklärare. Syftet med studien är att undersöka dels vilka uppfattningar som respondenterna har av yrkesvalet och hur uppfattningarna varierar, dels hur uppfattningarna motiverar och är relevanta för deras val att utbilda sig till musiklärare. LÄS MER

 4. 4. Musiklärares arbete med digitala verktyg i högstadiet : en studie om musiklärares uppfattningar kring digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Samuel Bryant; [2024]
  Nyckelord :digitala verktyg; musiklärare; högstadiet; artefakt; mediering;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie undersöker fem musiklärares uppfattningar om digitala verktyg och på vilka sätt de digitala verktygen kan användas i högstadiets musikundervisning. Grundskolans läroplan beskriver att digitala verktyg ska användas i musikundervisningen i grundskolan och föreliggande studie undersöker på vilket sätt dessa digitala verktyg används i praxis samt musiklärarnas uppfattningar kring användandet av dessa. LÄS MER

 5. 5. Éclatians Assemble! : Trygghet, kreativ utveckling och hierarkier i ett separatistiskt rum för musikproduktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Edvina Ström Fahlqvist; [2024]
  Nyckelord :Safe space; separatism; music production; gender; community; technology; creativity; performativity; Foucault; Butler; Trygga rum; frizon; separatism; musikproduktion; genus; community; teknik; kreativitet; performativitet; Focault; Butler;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker deltagarnas upplevelser av ett separatistiskt tryggt rum för musikproduktion, specifikt för tjejer, transpersoner och ickebinära personer. Målet är att förstå hur deltagandet i dessa rum påverkar individernas självkänsla och kreativa utveckling. LÄS MER