Sökning: "musical instrument"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden musical instrument.

 1. 1. "Vad ska det vara bra för?" : En kvalitativ intervjustudie om improvisationens plats i den högre klassiska instrumentalundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Filip Pontelius; [2022]
  Nyckelord :musical learning; classical music; improvisation; hermeneutics; interviews.; musikaliskt lärande; klassisk musik; improvisation; hermeneutik; intervjuer.;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa intervjustudien är att undersöka vilken relation lärare inom den högre klassiska instrumentalundervisningen har till improvisation, såväl deras tankar kring konceptet som deras praktiska applicering av improvisation i undervisningen. De forskningsfrågor som studien har ämnat finna svar på är: Hur uppfattar lärarna inom den högre klassiska instrumentalundervisningen improvisationens roll i deras undervisning? Varför har lärarna dessa uppfattningar? Vad får dessa uppfattningar för konsekvenser för lärarnas undervisning? Studien tar sin utgångspunkt i det hermeneutiska perspektivet och genomfördes genom kvalitativa fallstudier då jag vill göra en djupare tolkning av de intervjuades livsvärldar. LÄS MER

 2. 2. Improvisation and wisely borrowing from master’s ornaments. How to adapt playing techniques of other instruments on the Kamancheh

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Farshad Saremi; [2021-09-29]
  Nyckelord :Improvisation; World Music; Iranian Music; Kamancheh; Modal Music; Segah; Ornaments;

  Sammanfattning : The aim of this project is to develop my improvisational and compositional abilities by means of using the traditional method, which is based on imitating the masters` music. In this method not only I try to transcribe, memorize, and then play someone else's melody but also, I will give my own interpretation of a specific melody. LÄS MER

 3. 3. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 4. 4. Om oboeelevers motivation : En intervjustudie om oboelärares erfarenheter kring elevernas motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sanna Asplund; [2021]
  Nyckelord :Motivation; oboe; teacher; student; the community school of music and art; Motivation; oboe; lärare; elev; musik- och kulturskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vad oboelärare på musik- och kulturskolor har för erfarenheter kring sina elevers motivation att spela oboe. I bakgrundskapitlet presenteras en beskrivning av instrumentet oboe följt av en beskrivning av musik- och kulturskolans framväxt i Sverige under 1900-talet och en kort beskrivning av motivationsteorier genom historien. LÄS MER

 5. 5. Övning inifrån : En surveystudie av gymnasieelevers inre motivation till att ägna sig åt övning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Eli Hellsten; [2021]
  Nyckelord :intrinsic motivation; practice music ; connections; instrumental education; music students; parents; survey; inre motivation; övning; samband; instrumentalundervisning; musikstuderande; föräldrar; enkät;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att undersöka i vilken grad elever vid det estetiska gymnasieprogrammet med inriktning musik känner inre motivation till att ägna sig åt övning på sitt huvudinstrument. Syftet är också att undersöka om det finns några samband mellan graden av inre motivation och genre, tidigare musikutbildning, och musicerande familjemedlemmar. LÄS MER