Sökning: "musik instrument förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden musik instrument förskola.

 1. 1. Musiken i digitaliseringens spår : Förskolans arbete med musik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Kolsrud; Johan Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Förskola; Musik; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur den ökande digitaliseringen i samhället påverkar förskolans musikarbete. Musiken i dagens förskola kan ses vara under förändring. Digitaliseringen påverkar även förskolan och inte bara samhället. LÄS MER

 2. 2. Musik : Ett pedagogiskt redskap för att utveckla språket hos barn i förskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Heidi Kahelin Jakobsson; Sandra Simonsson; [2020]
  Nyckelord :språkutveckling; förskola; musik; instrument; sång; preeschool; language; development; music;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att få en inblick i hur förskollärare använder sig av musikundervisning i förskolan för att stimulera barns språkutveckling. Vi vill undersöka hur förskollärare arbetar med musik för att främja språkets utveckling, samt vid vilka tillfällen musikundervisningen förekommer. LÄS MER

 3. 3. Musikens betydelse för barns utveckling : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om musik, deras musicerande arbetssätt och hur förskolebarn kan inkluderas i musikaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pernilla Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; musik; musikundervisning; barns utveckling; musicerande; musikinstrument i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om vad förskollärare i förskolan anser om musikens betydelse för barns utveckling samt få insikt i hur de arbetar med musikaktiviteter i förskolan. Följande frågor har besvarats i studien: Vilka olika uppfattningar finns om musikens betydelse för barns utveckling hos de tillfrågade förskollärarna? Hur arbetar förskollärarna med musik/musikskapande i förskolan? Och hur kan alla barn inkluderas i musikaktiviteter på förskolan? I föreliggande studie har kvalitativa intervjuer använts, urvalet omfattar sex förskollärare med olika många års erfarenheter i förskolan. LÄS MER

 4. 4. “Jag sjunger hellre än bra”- Musikstunder i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar och erfarenheter om musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Love Djäkner; Sofie Vengelin; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Hermeneutik; Instrument; Kompetens; Musik; Musikstunder; Pedagoger.;

  Sammanfattning : Syftetmedstudienvarattutifrånläroplanensmålomattarbetamedmusikiförskolanundersöka                en grupp pedagogers uppfattningar och erfarenheter i arbetet med planerade musikstunder i            förskolan. Detta för att bidra till ökad förståelse om arbetet med musikstunder i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers syn på musik som språkutvecklande verktyg : På förskolan och öppna förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Hampus Ahlcrona; Girish Framvik; [2019]
  Nyckelord :Music; songs; children s laguage development; preschools; teachers; Musik; sånger; barns språkutveckling; förskolor; öppna förskolor; pedagoger;

  Sammanfattning : Inledning: Idén till denna studie framkom efter vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) från förskollärarprogrammet på Högskolan Väst. Musiken och sången finns alltid närvarande genom sångstunder, spontansång vid matbordet eller i form av sångtexter och noter uppsatta på väggarna. LÄS MER