Sökning: "musik interaktion barn"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden musik interaktion barn.

 1. 1. "Musik kan vara ett sätt att kommunicera, det är ett språk i sig..."

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Angelica Hansåker; Jamila Paco; [2017]
  Nyckelord :Artefakter; Förskola; Miljö; Musik; Nyanlända; Talspråksutveckling;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan (Lpfö98/16) finns musik med som ett uppdrag, trots detta uppfattar sig pedagoger ofta inkompetenta, enligt Ehrlins (2012) forskning, när de ska utföra musik tillsammans med barnen i förskolans verksamhet. Musik är en del av det mänskliga livet, ses som ett nedärvt språk och finns i alla människors vardag, ändå är det många pedagoger som inte prioriterar musiken som inlärningsmetod (Ehrlin, 2012). LÄS MER

 2. 2. Estetiska aktiviteter i förskolans verksamhet : Bild, sång och musik, dans och drama

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Rebecka Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Barn; förskollärare; förskola; estetik; bild; sång; musik; drama; dans; uttryck; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) har som strävansmål att barn i förskolan ska få skapa och att de ska utveckla förmågan att uttrycka sig i estetiska aktiviteter såsom bild, sång och musik, dans och drama. Litteraturen som används i denna studie beskriver många fördelar för barns utveckling i och genom estetiska aktiviteter såsom att estetiska aktiviteter bidrar till barns fantasi och kreativitet, samt gynnar identitetsskapandet och barns interaktion med andra barn och vuxna. LÄS MER

 3. 3. Integration på öppna förskolan : fördelarna med dess verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Nina Christianson Böhlin; [2016]
  Nyckelord :Integration Open daycare Culture Singing Interaction Children; Integration Öppna förskolan Kultur Musik Sång Lek Interaktion Barn;

  Sammanfattning : An ethnological essay about two open daycares in Söderköping, one by the Swedish church and one by the community. -How to integrate refugees and there children in the social enviroment in the town.The benefits of the daily activites at the open daycares by singing and interacting with other children. LÄS MER

 4. 4. "Ja älskar att spela" : Förskolebarns uppfattningar kring iPaden i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sara Hansson; [2014]
  Nyckelord :iPad; IKT; Digitalt verktyg; Barns lärande; Barns Uppfattningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka barns uppfattningar kring iPaden i förskolan. I dagens samhälle växer barnen upp med modern teknik och den kommer mer och mer in i förskolan. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa barnintervjuer och vårdnadshavarnas godkännande har getts, vilket är av vikt. LÄS MER

 5. 5. Infant directed singing : en pilotstudie om vaggsång vid rutinmässig blodprovstagning kan minska smärtrespons hos för tidigt födda barn

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Pernilla Hugoson; [2013]
  Nyckelord :preterm infant; neonatal intensive care; pain; pain relief; music therapy; infant directed singing; lullaby; interaction; prematur; neonatalvård; smärta; smärtlindring; musikterapi; infant directed singing; vaggvisor; interaktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prematurt födda barn utsätts för många smärtsamma ingrepp under sin tid på neonatal vårdavdelning. Det finns behov av att utveckla icke- farmakologisk smärtlindring som komplement till farmakologisk smärtlindring för denna patientgrupp. LÄS MER