Sökning: "musik prov"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden musik prov.

 1. 1. ”Det är ingen likvärdig skola eftersom lärare tolkar styrdokumenten olika”-Lärares uppfattningar kring bedömning i musik i årskurs 4–6.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emelie Johansson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Bedömning; musikundervisning; konstnärligt uttryck; verktyg; Lgr11;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka musiklärares resonemang kring bedömning i musik iårskurs 4–6 för att få mer kunskap om vad de anser vara viktigt att undervisa om i musik ochvad de anser om bedömning av elevers kunskaper och musikaliska uttryck.I bakgrunden presenteras styrdokumenten för årskurs 4–6 i musik och de olika delarna lärarnahar att förhålla sig till i sin bedömning. LÄS MER

 2. 2. ”DU SKA INTE TRO ATT DU ÄR NÅGOT” Marknadsföringskultur och jantelag – två kolliderande förhållningssätt i min konstnärliga praktik sommusikalartist.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Pia Ternström; [2016-11-03]
  Nyckelord :Scenkonst; Musikal; Musikalartist; Jantelag; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Det finns en motsättning mellan att marknadsföra sig själv som scenkonstnär och att ”veta sin plats”; den så kallade ”jantelagen”. Denna motsättning problematiseras här med hjälp av enkäter i tre steg; en sonderande prov-enkät, en diskussion kring möjliga frågor med scenkonststuderande och tillslut en automatisk online-enkät. LÄS MER

 3. 3. Bedömning i musik, en omöjlig uppgift? : En intervjustudie av musiklärares syn på bedömning i ämnet musik i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carla Malmquist; [2014]
  Nyckelord :Music; music education; lgr11; assessment; grades; methods; tools; perspectives on knowledge; Musik; musikundervisning; lgr11; bedömning; betyg; metoder; verktyg; perspektiv på kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka musiklärares bedömning i ämnet musik i årskurs 6 i relation till kursplanens mål för musikämnet. Bakgrundskapitlet presenterar kursplanen i musik för årskurs 4-6 ur lgr11, begrepp som är vanligt förekommande i bedömningssammanhang, samt ger en presentation av tidigare litteratur och forskning som anknyter till studiens syfte. LÄS MER

 4. 4. Bedömningsprocessen i musik : Hur går lärare tillväga för att bedöma och betygssätta elever i ämnet musik?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Michael Lahall; [2014]
  Nyckelord :Tillvägagångssätt; dokumentation; bedömningsprocess; musik årskurs 6-9;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att se i vilka situationer elevernas kunskaper i musik visas och hur detta dokumenteras av lärarna. I sin helhet omfattar studien bedömningsprocessen, det vill säga från början av lärarens planering fram till att betyget blir satt. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse kan försämras av att lyssna på självvald musik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrik Roslund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om musik kan påverka resultatet på ett läsförståelseprov. Det finns tidigare forskning som tyder på att musik ändrar vårt känslomässiga tillstånd vilket i sin tur kan påverka vår kognitiva förmåga. LÄS MER