Sökning: "musikdidaktik."

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet musikdidaktik..

 1. 1. Musik som (hjälp)medel i språkundervisningen : En kvantitativ enkätstudie om elevers upplevelser av musikens betydelse för språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Annie Forsberg; [2020]
  Nyckelord :musik; svenska som andraspråk; pedagogik; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Det förekommer studier som pekar på att det finns fördelar i att använda musik i språkutvecklande syfte. Frågan är hur vanligt det är att musikmetoder används i språkutvecklande ändamål av lärare ute i skolorna, och vilken syn elever har på musik som metod? Syftet med denna undersökning var därför att ta reda på hur elever i ämnet svenska som andraspråk ser på musik som medel i språkundervisningen, samt hur de anser att musik kan påverka på andra sätt. LÄS MER

 2. 2. Arbete med digitala verktyg i musikundervisning : En intervjustudie om hur musiklärare arbetar med digitala verktyg i musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sabrina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; musikundervisning; musikdidaktik; musikproduktion; musikskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur fyra musiklärare i grundskolan arbetar med digitala verktyg i musikundervisning. Syftet är även att undersöka vilka digitala verktyg som används i musikundervisningen samt hur mycket tid musiklärare avsätter för arbetet med digitala verktyg. LÄS MER

 3. 3. "Det som man själv brinner för är ju det som kommer ta störst plats". En kvalitativ studie om förskollärares syn på pedagogiskt arbete med musik i förskola.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Caroline Billie Lindström; [2019-08-26]
  Nyckelord :musikdidaktik; musik i förskola; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Utgångspunkt för denna studie är frågan om huruvida förskollärare under utbildningen ges möjligheter att utveckla musikaliska färdigheter för att kunna erbjuda barn en pedagogiskt stimulerande miljö för musikalisk upplevelse och utveckling. Syfte är att undersöka vilka andra faktorer, förutom musikalisk kompetens, som har betydelse för vilken musikverksamhet som genomförs i förskolan. LÄS MER

 4. 4. "Facebook för det bättre". Universitetslärares resonemang om digitala verktyg och lärplattformar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Jörgen Berg; [2019-08-26]
  Nyckelord :digitala verktyg; lärplattform; TPaCK; universitet; högskola; musikdidaktik; digitalitet;

  Sammanfattning : Föreliggande självständiga arbete kommer att behandla olika perspektiv på lärande i musik genom digitala verktyg, och lärplattform. Fokusområdet är högre musikutbildning inom lärarprogram i Sverige. LÄS MER

 5. 5. "Estetisk lärprocess är ju allt" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av musik och estetiska lärprocesser i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Bryggegård; [2019]
  Nyckelord :Aesthetic learning process; phenomenographic; development education; music didactics.; Estetisk lärprocess; fenomenografi; utvecklingspedagogik; musikdidaktik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge of preschool teachers’ perceptions of music and aesthetic learning processes in relation to the Swedish National Agency for Education’s reformulation of the preschool curriculum 2018. By using a phenomenographic methodology and qualitative interviews, the study has been conducted with six preschool teachers from different preschools in one municipality where the ambition has been to get a variety of different perceptions. LÄS MER