Sökning: "musikens sociala roll"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden musikens sociala roll.

 1. 1. Samarbete och motivation med klassiska och digitala musikinstrument Ett försök med komposition i en högstadieklass

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Irina Moshkova Paulsen; Natalia Sidorenko; [2018-08-25]
  Nyckelord :Klassiska musikinstrument; digitala musikinstrument; digitalisering; musikens sociala roll; samarbete; motivation; komposition;

  Sammanfattning : Syfte:I denna studie har vi försökt att jämföra digitalt musikskapande och musikskap-ande med klassiska musikinstrument på högstadiet med accent på samarbets-miljö, musikaliskt- och socialt samarbete från lärares och elevers perspektiv samt motivation för musicerande.Teori:I uppsatsen används sociokulturell teori (Dewey och Vygotskij). LÄS MER

 2. 2. “Shout to the people the reality, and they dance it!” : A case study on the synergies and challenges between music, youth empowerment, sustainable development and social change in the Gambia

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Elias Rådelius; [2016]
  Nyckelord :music; sustainability; development; communication for development; social change; music education; youth; freedom of expression; artistic expression; The Gambia; musik; hållbarhet; utveckling; kommunikation; social förändring; musikundervisning; ungdomar; yttrandefrihet; konstnärlig frihet; Gambia;

  Sammanfattning : This case study examines the role of music and music-making for the youth in Brikama, the Gambia in terms of freedom of expression, sustainable development and social change. The study is situated within a project where young musicians with different backgrounds wrote and recorded their own songs during workshops with established musicians. LÄS MER

 3. 3. Musiksamling i förskolan – en metod för språkutveckling. En observationsstudie av musikens betydelse för barns språkutveckling i en mångkulturell förskola

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hamdiya Kadir; [2015]
  Nyckelord :Musik; Språkutveckling; Flerspråkighet; Sociokultu;

  Sammanfattning : AbstractSyfteDetta arbete syftar till att undersöka musikens roll i barns språkutveckling i en samling på enmångkulturell förskola utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Fokus ligger på att undersökahuruvida musik gynnar eller missgynnar barnens språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. En tilltro till den egna förmågan. Om musikämnets möjligheter att hjälpa barn och unga med olika försvårande förutsättningar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Sjölund; [2014-08-13]
  Nyckelord :Koncentrationssvårigheter; Beteendeproblematik; Musik; Musikterapeutiska arbetsformer; Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka olika uppfattningar om musikens betydelse för lärandet i stort och om musiken kan hjälpa elever att klara skolan i allmänhet och teoretiska ämnen i synnerhet.Teori: I denna uppsats utgår jag ifrån det sociokulturella perspektivet, det vill säga tanken om att lärande och utveckling hör ihop och att en individs utveckling är beroende av den miljö hon växer upp i. LÄS MER

 5. 5. ”Inte alla kommer att bli musiker, men de kommer att bli bra människor” – En kvalitativ studie över förskollärares syn på musik som verktyg i utveckling av andraspråk

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :musik; andraspråk; tvåspråkiga barn; sociokulturel;

  Sammanfattning : Syfte och huvudfrågaSyftet med rapporten är att undersöka hur förskolor arbetar med musik som verktyg för tvåspråkigaförskolebarn. Utifrån detta syfte finns två frågeställningar; Hur använder sig pedagoger av musik ispråkutvecklande syfte för tvåspråkiga barn? samt På vilket sätt kan musik och sång gynna barn medsvenska som andraspråk? Anledningen till att tvåspråkiga barn och musik valdes är att det inte verkarfinnas så mycket forskning på området. LÄS MER