Sökning: "musiklärare"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet musiklärare.

 1. 1. Gemensamma lektionsramar : En möjlighet att skapa bra förutsättning för lärande inom musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Galli Staffan; [2020]
  Nyckelord :Lektionsramar; ledarskap; musikpedagogik; ordning och reda.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka upplevda effekter det blir för klassundervisning i musik och andra ämnen när de flesta pedagogerna på en grundskola har som mål att använda sig av enhetliga lektionsramar och enhetlig genomgång av lektionens innehåll. Studien omfattar tre kvalitativa intervjuer av pedagogers upplevelser när deras arbetsplats på en Stockholmskola infört gemensamma lektionsramar i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö samt studiero för eleverna. LÄS MER

 2. 2. Arbete med digitala verktyg i musikundervisning : En intervjustudie om hur musiklärare arbetar med digitala verktyg i musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sabrina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; musikundervisning; musikdidaktik; musikproduktion; musikskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur fyra musiklärare i grundskolan arbetar med digitala verktyg i musikundervisning. Syftet är även att undersöka vilka digitala verktyg som används i musikundervisningen samt hur mycket tid musiklärare avsätter för arbetet med digitala verktyg. LÄS MER

 3. 3. Vilka redskap har du? : En enkätundersökning om musiklärares förutsättningar och praktik av anpassningar och stöd för elever med NPF

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ida Fridlund; [2019]
  Nyckelord :NPF neuropsykiatriska funktionshinder ; musikundervisning; ADHD; autism; specialpedagogik; musiklärare; särskilda behov; grundskolor;

  Sammanfattning : Utifrån att själv jobbat som musiklärare och därigenom fått se de utmaningar en musikundervisningssituation kan innebära för elever med Neuropsykiatriska funktionshinder (härefter förkortat NPF, och innefattande till exempel ADHD och autism) väcktes mitt intresse att undersöka detta. Min ambition har varit att a) undersöka musiklärares förutsättningar för att undervisa elever med NPF, b) undersöka vad musiklärare använder för stöd och anpassningar i relation till elever med NPF. LÄS MER

 4. 4. Den flexibla musikläraren : en studie i hur ramfaktorer påverkar ledarskap och pedagogiskt förhållningssätt hos musiklärare i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Oliver Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :musik; musikpedagogik; ledarskap; ramfaktorer; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur musiklärare i den svenska gymnasieskolan uppfattar och anpassar sina ledarroller och deras generella pedagogiska förhållningssätt utifrån ramfaktorerna elevantal och elevgruppsammansättning. Den vetenskapliga metod som använts för att generera ett empiriskt underlag för studien är kvalitativ intervju och totalt fem yrkesverksamma gymnasielärare inom ämnet musik deltog i intervjun. LÄS MER

 5. 5. "Vi gör ju det tillsammans och det är det som är den stora vinningen.." : En kvalitativ studie om inkludering inom grundsärskolans musikundervisning i ensemble

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jesper Stens Wanberg; [2019]
  Nyckelord :funktionsvariation; trygghet i ensemblespel; trygghet i musikundervisning;

  Sammanfattning : Examensarbetet används för att ge en ökad förståelse hur musiklärare arbetar med elever med funktionsvariationer. Detta undersöks då jag anser att det finns kunskapsluckor inom musiklärarutbildningen över hur undervisningen kan bedrivas för elever med funktionsvariationer. LÄS MER