Sökning: "musikproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 401 uppsatser innehållade ordet musikproduktion.

 1. 1. Sampling inom Hiphop : En Analytisk Studie av Samplingsanvändning inom Hiphop: Historisk Översikt, Nutida Praktik och Framtida Potential

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Timmie Farby Måssebäck; [2024]
  Nyckelord :Sampling; Hiphop; AI; Samplingshistoria; Musikskapande;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar och kartlägger samplingens och hiphopens historiska uppkomst, redovisar hur nutiden ser ut och landar i kvalificerade antaganden om samplingens framtid i relation till AI. Syftet har varit att förstå hur historien och nutiden potentiellt kan påverka framtiden inom AI-baserad samplingskonst. LÄS MER

 2. 2. Virtuell rumsstorlek i ljud : En lyssningsundersökning av reverbupplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Elias Lundmark; [2024]
  Nyckelord :Perception; reverb; plugins; psykoakustik; lyssningstest;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att bidra med ny kunskap om vilka reverbparametrar i insticksprogram som har den största påverkan på den uppfattade rumsliga storleken i en virtuell miljö, samt hur musikalisk bakgrund påverkar denna uppfattning. Detta besvarades genom att genomföra ett lyssningstest med 30 lyssnare, där de fick bedöma den upplevda storleken av varje ljud på en skala. LÄS MER

 3. 3. Éclatians Assemble! : Trygghet, kreativ utveckling och hierarkier i ett separatistiskt rum för musikproduktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Edvina Ström Fahlqvist; [2024]
  Nyckelord :Safe space; separatism; music production; gender; community; technology; creativity; performativity; Foucault; Butler; Trygga rum; frizon; separatism; musikproduktion; genus; community; teknik; kreativitet; performativitet; Focault; Butler;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker deltagarnas upplevelser av ett separatistiskt tryggt rum för musikproduktion, specifikt för tjejer, transpersoner och ickebinära personer. Målet är att förstå hur deltagandet i dessa rum påverkar individernas självkänsla och kreativa utveckling. LÄS MER

 4. 4. Musikproduktion på gymnasienivå : en kvalitativ studie om musikproduktionslärares kompetenser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Gustav Tanner; [2024]
  Nyckelord :Musikproduktionskultur; musikproduktionslärare; musikpedagogik; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vilken typ av kunskap en musikproduktionslärare besitter, och vilka av musikproduktionslärarnas färdigheter som är mest betydelsefulla för undervisning inom ämnet musikproduktion. För att ta reda detta har jag genomfört tre internet baserade intervjuer med musikproduktionslärare som alla arbetar inom fältet på svenska gymnasieskolor. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg och elevers motivation i musikproduktion på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Thomas Osborne; [2024]
  Nyckelord :digital tools; motivation; music pedagogy; music production; music education; sociocultural perspective; digitala verktyg; motivation; musikpedagogik; musikproduktion; musikundervisning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka roller DAW-program har inom undervisningen i musikproduktion på gymnasial nivå utifrån elevers och lärares perspektiv samt lärarens bild av hur diskrepans mellan preferenser kring DAW-program kan påverka elevers motivation för lärande i undervisning i musikproduktion. Datainsamlingen skedde genom en semistrukturerad intervju med två gymnasielärare och genom en enkätundersökning bland fyra gymnasieklasser från olika årskurser som studerar musikproduktion. LÄS MER