Sökning: "musikskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet musikskapande.

 1. 1. MUSIKUNDERVISNINGEN I GRUNDSKOLA Från musiklärarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anastasiia Bila; [2020-01-07]
  Nyckelord :Musikundervisning; grundskolan; intervju; ramfaktorer; proximala utvecklingszonen ZPD Vygotskij;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare i grundskolan tolkar sitt uppdrag och utformar musikundervisning till stöd för elevers lärande.Teori:De teoretiska perspektiv som examensarbetet utgår från är ramfaktorteorin samt det teoretiska begreppet, den proximala utvecklingszonen av Vygotskij, ska vidare används i studien som analysverktyg utifrån resultat i undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Att skapa musik med videoredigering: En handledning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Niklas Bergner; [2020]
  Nyckelord :Infografik; informationsgrafik; film; stop-motion; animation.;

  Sammanfattning : Det finns mer än ett sätt att skapa musik. Vissa sätt är dock mer okonventionella än andra. En särskild metod behöver inga professionella inspelningsmjukvaror eller digitala musikinstrument kompatibla för sammankoppling med datorer. LÄS MER

 3. 3. Arbete med digitala verktyg i musikundervisning : En intervjustudie om hur musiklärare arbetar med digitala verktyg i musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sabrina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; musikundervisning; musikdidaktik; musikproduktion; musikskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur fyra musiklärare i grundskolan arbetar med digitala verktyg i musikundervisning. Syftet är även att undersöka vilka digitala verktyg som används i musikundervisningen samt hur mycket tid musiklärare avsätter för arbetet med digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Musikens betydelse för barns utveckling : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om musik, deras musicerande arbetssätt och hur förskolebarn kan inkluderas i musikaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pernilla Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; musik; musikundervisning; barns utveckling; musicerande; musikinstrument i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om vad förskollärare i förskolan anser om musikens betydelse för barns utveckling samt få insikt i hur de arbetar med musikaktiviteter i förskolan. Följande frågor har besvarats i studien: Vilka olika uppfattningar finns om musikens betydelse för barns utveckling hos de tillfrågade förskollärarna? Hur arbetar förskollärarna med musik/musikskapande i förskolan? Och hur kan alla barn inkluderas i musikaktiviteter på förskolan? I föreliggande studie har kvalitativa intervjuer använts, urvalet omfattar sex förskollärare med olika många års erfarenheter i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Kreativ Frihet : Hur relationer kan inverka på kreativa processer inom musikskapande i utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Signe Bäck; [2020]
  Nyckelord :relationell pedagogik; kreativitet; musikskapande; återkoppling;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka relationer mellan lärare och elever/studenter inom ramen för musikskapande i utbildningsmiljö, och hur dessa relationer påverkar elevers/studenters kreativa utveckling, uppspelssituationer och behållning av lärares feedback. Detta har gjorts med avstamp i ett relationellt perspektiv på lärande, Vygotskijs kreativitetsbegrepp, samt forskning och metodik inom återkopplingsbegreppet. LÄS MER