Sökning: "musikstreamingföretag"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet musikstreamingföretag.

  1. 1. Lojalitet under nya förutsättningar - En studie av musikstreamingföretag på internet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Josef Saouan; Karin Runngren; Isabelle Edvall; [2011]
    Nyckelord :Lojalitet; värdeskapande; Konsumtionsgemenskap; community; musikstreamingföretag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och utveckla befintliga lojalitets- och värdeskapandeteorier så de kan appliceras på dagens musikstreamingtjänster där utbud är oändligt och konsumtion gratis. Vår forskning ämnar främja tillväxten och utvecklingen av lagliga musiktjänster och bidra till ökad förståelse kring kundernas musikkonsumtion. LÄS MER