Sökning: "musikterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet musikterapi.

 1. 1. Komplementära metoder som en del av postoperativ smärtbehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Paulina Blanksvärd; Elin Petersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Komplementära metoder; postoperativ smärtbehandling; postoperativ omvårdnad; akut smärta; övre bukkirurgi; evidensbaserad vård; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är individuell och komplex, den kan vara akut eller långvarig och kan orsakas av medicinska ingrepp eller sjukdom. Smärta behandlas vanligtvis med läkemedel. Dock finns det nackdelar med läkemedel där icke-farmakologiska alternativ kan vara till nytta. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på ångest och agitation hos dementa vid olika utföranden av musikterapi : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Isabelle Haugen; Miriam Ennefors; [2022]
  Nyckelord :demens; musikterapi; ångest; agitation; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduction: The world population is getting older and dementia is becoming morecommon. Behavioral and psychological symptoms affect the lives of the dementia, theirrelatives and the work environment for healthcare staff. Music has been shown to have apositive effect on these symptoms. LÄS MER

 3. 3. Musik och språkutveckling : En intervjustudie om musiklärares uppfattningar av hur musik kan användas som redskap för att utveckla det svenska språket hos barn och unga i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Camilla Johansson; [2022]
  Nyckelord :music; linguistic development; singing; music therapy; sociocultural perspective; interviews; musik; språkutveckling; sång; musikterapi; sociokulturellt perspektiv; intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka musiklärares uppfattningar av hur musik kan användas som ett redskap för att utveckla det svenska språket hos barn och unga i grundskolan, samt vilka samverkande faktorer de uppfattar finns mellan språket och musiken. Intresset är att belysa musikens möjliga användningsområden utöver ordinarie musikundervisning och att diskutera musikämnets förutsättningar i skolan. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser och effekter av musikterapi hos patienter inom palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanne Stuedahl; Luiza Kubanzila; [2022]
  Nyckelord :Palliative care; Patience experience; Music therapy; Effects; Quality of life; Palliativ vård; Musikterapi; Patientens upplevelse; Effekter; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Background The aim of palliative care is to ease suffering and facilitate quality of life for patients with progressive or terminal disease or injury. This form of care is described as a meaningful part of person-centered healthcare with the objective is to ease physical, psychological, spiritual and social suffering. LÄS MER

 5. 5. Musikens påverkan på BPSD : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gustav Amylon; Helena Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :Cognitive disorder; Dementia; Behavioural and psychological symptoms of dementia; Music therapy; Person-centred nursing; Kognitiv sjukdom; Demenssjukdom; Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom; Musikterapi; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Kognitiv sjukdom eller demenssjukdom är ett samlingsbegrepp som innefattar flera olika kroniska sjukdomar. Gemensamt är att de påverkar hjärnan på olika sätt och leder till att personen som drabbas sviktar i olika kognitiva domäner. Nio av tio personer med kognitiv sjukdom drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. LÄS MER