Sökning: "musikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet musikundervisning.

 1. 1. MUSIKUNDERVISNINGEN I GRUNDSKOLA Från musiklärarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anastasiia Bila; [2020-01-07]
  Nyckelord :Musikundervisning; grundskolan; intervju; ramfaktorer; proximala utvecklingszonen ZPD Vygotskij;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare i grundskolan tolkar sitt uppdrag och utformar musikundervisning till stöd för elevers lärande.Teori:De teoretiska perspektiv som examensarbetet utgår från är ramfaktorteorin samt det teoretiska begreppet, den proximala utvecklingszonen av Vygotskij, ska vidare används i studien som analysverktyg utifrån resultat i undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares syn på sin roll i musikundervisning i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Clara Norrvide; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; musik; musikdidaktik; musikprofil; musikundervisning; roller; utbildningsperspektiv;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how preschool teachers view their own role in music education and which function they consider music to have in a preschool context. In addition to this, the study also aims to examine the differences between regular preschool teachers and preschool teachers with a music profiled education. LÄS MER

 3. 3. Musik som en stämningsförmedlare - Pedagoger och vårdnadshavares vanor, brukande och syn på musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emilia Johansson; Martina Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Musik; Musikdidaktik; Musikundervisning; Pedagoger; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Med musikens påverkan på alla människor, syftar detta examensarbete på att musik är främjande för alla dimensioner inom oss; det emotionella, existentiella och kinestetisk-motoriska (Nielsen, 1998). Syftet med studien är att ur ett musikdidaktiskt perspektiv undersöka och analysera pedagogers och vårdnadshavares vanor, brukande och syn på musik. LÄS MER

 4. 4. Musikundervisning på språkintroduktionsprogrammet : Musiklärares förutsättningar och pedagogiska utmaningar i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tove Paulin; [2020]
  Nyckelord :språkintroduktion; SPRINT; musik och språk; andraspråksundervisning; musikundervisning; interkulturell pedagogik; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar och utmaningar musiklärare upplever i sin undervisning för nyanlända elever på Språkintroduktionsprogrammet (SPRINT). Förhoppningen är att få en djupare förståelse för vilka metoder musiklärarna använder för språkutlärning, vilka pedagogiska möjligheter och utmaningar som finns i undervisningen för nyanlända elever och hur musiklärarnas utsagor kan förstås ur ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i trumspel vid Estetiska programmet - En kvalitativ studie om övning, motivation och spelteknik på trumset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Emanuel Nyman; [2020]
  Nyckelord :Övning; motivation; spelteknik; trummor; trumset; estetiska programmet; musikundervisning; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; practice; playing technique; drums; drum kit; upper secondary school; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fyra trumlärares syn på hur de undervisar sina elever vid det Estetiska programmet i att öva på sitt instrument och hur de ser på elevernas motivation. Studien syftar också till att undersöka hur trumlärarna ser på att undervisa sina elever i att utveckla det specifika övningsområdet spelteknik på trumset. LÄS MER