Sökning: "musiskt förhållningssätt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden musiskt förhållningssätt.

 1. 1. Musik i förskolan : En studie om förskolepedagogers uppfattning om musikens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ida Rubensson; Ellen Lassbo; [2017]
  Nyckelord :Musik; förskola; didaktik; musikens betydelse; förhållningssätt; pedagogens roll; den musiska människan; kvalitativa halvstrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Studiens syfte har handlat om att bidra med ökad kunskap om några förskolepedagoger och deras uppfattningar om musikens betydelse för barnens utveckling och lärande i förskolan. Syftet har vi hämtat med inspiration från tidigare forskning som menar att musikens plats i förskolan håller på att försvagas. LÄS MER

 2. 2. Flöjtlärares användning av rytmikinspirerad undervisning : en intervjustudie utifrån ett designteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Anna Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Eurhythmics; flute; stimulated-recall interview; multimodality; design theory perspective; Rytmik; tvärflöjt; stimulated-recall-intervjuer; multimodalitet; designteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få insikt i och identifiera lärares arbete kring rytmik och hur det inkluderas i individuell tvärflöjtsundervisning på musikskolan. I bakgrundskapitlet beskrivs Dalcroze-metoden och tidigare forskning om rytmik. LÄS MER

 3. 3. Musiskt/estetiskt lärande : Används ett musiskt/estetiskt förhållningssätt till lärande för att underlätta inlärning för barn med koncentrationssvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier; Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Anna Persson; Sara Pårs-Rosell; [2010]
  Nyckelord :koncentrationssvårigheter; musiskt estetiskt lärande; intelligenser; uttryckssätt; läroplanen; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att ta reda på om specialpedagoger använder sig av ett musiskt/estetiskt förhållningssätt till lärande för att underlätta inlärningen för elever med koncentrationssvårigheter. Med musiskt/estetiskt lärande menar vi att hela kroppen är integrerad i lärandet och att olika uttryckssätt möjliggör tillägnandet av ny kunskap. LÄS MER

 4. 4. Lärande genom musik i förskola och förskoleklass : Pedagogers uppfattningar om musik kan påverka barnens lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Kristina Larspers; [2008]
  Nyckelord :barn; lärande; musik;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien är att undersöka om lärande kan underlättas genom musikutövande i förskolan och förskoleklassen. Valet av undersökningsområde grundar sig på tidigare erfarenheter och på den satsning som regeringen nu gör med fortbildningsinsatsen Tonspråk för verksamma pedagoger i syfte att öka de estetiska kunskaperna inom dessa grupper. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta musiskt i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Grönfors; Cecilia Ström; [2001]
  Nyckelord :Education; Musisk; att arbeta musiskt; skapande; musiskt lärande; ämnesintegrering; Pedagogik;

  Sammanfattning : Vi ville med detta arbete fördjupa oss i vad begreppet musiskt innebär för oss som blivande lärare i grundskolan. Vi har studerat aktuell litteratur i ämnet samt gjort ett antal intervjuer med personer som är verksamma i grundskolan. I begreppet musiskt ryms all skapande verksamhet såsom musik, dans, bild, drama och rörelse. LÄS MER