Sökning: "my hellsing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden my hellsing.

  1. 1. ”De ska lära sig att leva” : En studie av några barnbibliotekariers litteratursyn och deras samarbete med förskolan

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Charlotte Selinus; [2008]
    Nyckelord :barnbibliotekarie; litteratursyn; kanon; bilderbok; barnbibliotek; förskola;

    Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to investigate four children’s librarians’ literature view and their collaboration with pre-schools. My main question at issue is “What literature view do children’s librarians in this thesis have and how does this reflect their collaboration with pre-schools?”. LÄS MER