Sökning: "my persson"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden my persson.

 1. 1. How does the EU legislate within social policy? : A qualitative case study on the Commission proposal on gender balance on company boards

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Adina Persson Kehler; [2023]
  Nyckelord :European Union; legislative proposal; EU-policy; gender balance; multi-level governance; social policy; Euroscepticism;

  Sammanfattning : This paper is a single-case study on the European Commission’s (the Commission) proposal for a directive on improving gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchange. I aim to study the decision-making process of the Directive and, by applying the theories of multi-level governance and social policy, examine to what extent the proposal was negotiated and watered down during the negotiation process. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och hinder för omhändertagande av patienter med förmaksflimmer i primärvården. Distriktssköterskans och sjuksköterskans perspektiv. En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :My Lundgren; Thanh Huong Persson; Louise Norrthon Persson; [2023]
  Nyckelord :Förmaksflimmer; Primärvård; Primärvårdssjuksköterska; Omvårdnad; Personcentrerad omvårdnad; Prevention; Livsstilsfaktorer.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förmaksflimmer (FF) är idag den vanligast förekommande arytmin och förknippas med förhöjd morbiditet och mortalitet. Det finns idag effektiv medicinsk behandling, men även livsstilsfaktorer, psykosocialt omhändertagande samt patientens följsamhet till behandlingen har stor betydelse för sjukdomsutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Färgens betydelse inom kulturell marknadsföring : En studie om betydelsen av färgen på livsmedelsförpackningar i svensk och kinesisk kultur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lova Barthelson; My Persson; [2023]
  Nyckelord :Color; China; Sweden; culture; marketing; cross-cultural; consumer behavior; Färg; Kina; Sverige; kultur; marknadsföring; tvärkulturell; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Culturally adapted marketing has increased due to internationalization. The role of color varies across cultures and influences consumer behavior. The aim of this thesis is to improve knowledge on how Swedish companies can use color in their marketing, in terms of package design of groceries, when adapting to the Chinese consumer culture. LÄS MER

 4. 4. “well for starters this isnt the mona lisa” : Virtuella reproduktioner av verkliga konstverk på museet i Animal Crossing: New Horizons

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM, digitala kulturer samt förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Henric Wollmér-Persson; [2023]
  Nyckelord :museums; virtual museums; virtual exhibitions; Animal Crossing; Animal Crossing: New Horizons; museums in video games; art in video games; go-along; virtual ethnography; authenticity; authenticity in artworks; cultural capital; the imaginary museum; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis I conduct a study on the real-world artworks exhibited in the museum in the Nintendo Switch game Animal Crossing: New Horizons. The in-game museum features an art exhibition consisting of virtual recreations of 43 different artworks from the 19th century all the way back to ancient times. LÄS MER

 5. 5. På rätt sätt i rätt sammanhang : Sjuksköterskors erfarenhet av digital teknik i specialiserad palliativ vård

  Master-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Eva Persson Fondak; [2023]
  Nyckelord :Nursing; Digital technology; Qualitative content analysis; Person-centered palliative care; The 6 S-Model; Omvårdnad; Digital teknik; Kvalitativ innehållsanalys; Personcentrerad vård; De 6 S:n;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att ge symtomlindring och om möjligt bibehålla livskvalité. Forskning visar att digital teknik används av sjuksköterskor för att dokumentera mätvärden, journalföring, men även att patienter kan fylla i mätvärden självständigt. LÄS MER