Sökning: "mycoremidaton"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mycoremidaton.

  1. 1. Regnbäddar med svampkultur : en utvärdering av möjligheten att applicera svampkultur i regnbäddar för dess förmåga att bryta ner föroreningar

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Niklas Carlsson; [2021]
    Nyckelord :regnbäddar; mycoremidaton; mycoresturation; Pleurotus ostreatus; dagvatten;

    Sammanfattning : Hanteringen av dagvatten i städer är ett växande problem på grund av städers utbredning och dess hårdgjorda markmaterial samt på grund av klimatförändringar som i framtiden spås göra regntillfällen mer intensiva. Dessa förändringar lägger högre belastning på våra dagvattensystem. LÄS MER