Sökning: "mycorrhiza"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet mycorrhiza.

 1. 1. Inokulering med arbuskulär mykorrhiza inom landskapsrestaurering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ellinor Järlung; [2019]
  Nyckelord :arbuskulär mykorrhiza; inokulering; AMF; landskapsrestaurering; inokuleringsmetoder;

  Sammanfattning : Landskapsrestaurering handlar bland annat om att återskapa de artrika naturlandskap som en gång funnits. Forskning inom lanskapsrestaurering behövs då många vilda arter försvunnit under det senaste seklet. LÄS MER

 2. 2. Nyttan av arbuskulär mykorrhiza i svensk vinodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Matilda Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :vitis vinifera; arbuskulär mykorrhiza; AMF; AM; drought stress; MIR; ISR; phosphorus;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker vilken effekt arbuskulär mykorrhiza (AM) kan ha på odling av Vitis vinifera, med fokus på den svenska vinodlingen. En litteraturstudie har genomförts där olika vetenskapliga skriftliga källor och forskningsförsök har undersökts. Arbetet syftar till att besvara frågor kring hur AM kan påverka V. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och utmaningar med mykorrhiza i produktion av amerikanska tranbär

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sally Kanger; [2018]
  Nyckelord :ericoid mykorrhiza; amerikanska tranbär; Vaccinium macrocarpon; näringsupptag; resistens mot sjukdomar; resistens mot metallföroreningar;

  Sammanfattning : Amerikanska tranbär (Vaccinium macrocarpon) är ett vanlig kommersiellt bär som har potential att odlas i större omfång i Sverige. Dess rötter bildar frekvent symbios med speciella svampar i jorden, en symbios som kallas ericoid mykorrhiza (ErM). LÄS MER

 4. 4. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl-Johan Fabo; [2018]
  Nyckelord :mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Sammanfattning : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. LÄS MER

 5. 5. Rotsjukdomar på tomat : växtskyddsåtgärder för bekämpning av Pyrenochaeta lycopersici och Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici på ekologisk tomat

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Stina Moritz; [2017]
  Nyckelord :krokrot; fusarium rot- och stambasröta; växtpatogen; antagonist; inokulum; växthus;

  Sammanfattning : Jordburna växtpatogener kan orsaka stora skörd- och kvalitetsförluster i växthusproduktion. Korkrot orsakat av Pyrenochaeta lycopersici och fusarium rot- och stambasröta orsakat av Fusarium oxysporum f.sp. radicis- lycopersici (Forl) är de viktigaste rotsjukdomarna på tomat. LÄS MER