Sökning: "myndighet"

Visar resultat 1 - 5 av 917 uppsatser innehållade ordet myndighet.

 1. 1. Ett hållbart budskap -Livsmedelsverkets kommunikation via Instagram om kostens betydelse för klimat och miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Britt-Marie Ek; Lisa Jonsson; Malin Ljunggren; [2021-08-30]
  Nyckelord :Beteendeförändring; hållbar matkonsumtion; klimat; kommunikation; kost; Livsmedelsverket; matsvinn; miljö; Stages of Change Model;

  Sammanfattning : Matkonsumtionen har stor påverkan på miljö och klimat. Kunskapsökning och beteendeförändringar behövs för att konsumtionen ska bli hållbar. Livsmedelsverket är den myndighet som har i uppgift att ge råd och sprida vetenskapligt förankrad kunskap om hållbara matvanor till konsument. LÄS MER

 2. 2. Miljöpåverkan i samband med begravningar och begravningsceremonier : En undersökning av möjlighet för nationella styrsystemför gravplatser samt en enkätstudie om attityder för frivilligt miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid förändringar i klimat och förändrade vattenmönster kan föroreningar i markenhärledda från tidigare aktiviteter i samband med begravningar innebära ökade riskerför förorening av grundvatten i anslutning till gravplatser. Sjukdomsspridandepatogener uppkommer bara från kistbegravningar så den ökande trend avkremeringar som går att se i Sverige minskar dessa risker. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars och yrkesverksammas upplevelser av tillvaron på Statens institutionsstyrelse, SiS. : En litteraturstudie om tillvaron på SiS.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Elvstrand; Frida Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Participation; instability; power; relationships; SiS; young people; professionals; Delaktighet; instabilitet; makt; relationer; SiS; ungdomar; yrkesverksamma;

  Sammanfattning : Inledning: Varje år får ca 30 000 barn och unga vård utanför hemmet, drygt 1000 av dem placeras på SiS. SiS, statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård i Sverige. Tvångsplaceringar på institution är en av de mest ingripande åtgärder samhället gör för barn, ungdomar och deras familjer. LÄS MER

 4. 4. Att leva och dö i Norden : en kvalitativ undersökning av svensk försvarsvilja

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mathias Holmdahl; [2021]
  Nyckelord :Norden; Sverige; Försvarsmakten; försvarsvilja; the Nordic Experience; kultur; geografi; historia; tillhöra; bidra;

  Sammanfattning : Försvarsviljan i Sverige är ett aktualiserat område, föremål för ett ökat uppmärksammande i den offentliga diskursen och i samband med upprättandet av en ny myndighet för det psykologiska försvaret. Vidare utgör Sveriges och övriga nordiska länders höga försvarsvilja en anomali, då de tillsammans avviker från forskningens normerande värden för vad som konstituerar en stark försvarsvilja. LÄS MER

 5. 5. "Dom gör ingenting för att lösa problemen på Norrby” : En kvalitativ intervju undersökning om hur myndigheter och organisationer arbetar för att motverka segregationen på Norrby

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hadi Ram; Asra Hussein; [2021]
  Nyckelord :Segregation; Integration; Authorities; Social Exclusion; Immigration Policy; Foregein born; Social networks; Segregation; Integration; Myndigheter; Social exkludering; Invandringspolitik; Utrikes födda; Sociala nätverk;

  Sammanfattning : The thesis is based on examining how authorities and organizations work to counter segregation in Norrby and to integrate citizens into society. To get the question answered, semistructured interviews were used, where different officials from each authority and organization were digitally interviewed about how their workplace works to counter segregation and integrate citizens into society. LÄS MER