Sökning: "myndigheters kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden myndigheters kommunikation.

 1. 1. Vem skyddar vi egentligen? – En studie om beslagsförbudet av skriftlig handling mellan närstående och begränsningens konsekvenser för utredningar av brott mot barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; rättsvetenskap; barnrätt; tvångsmedel; processrätt; straffprocessrätt; barnkonventionen; brottmål; brottsoffer; criminal law; criminal procedural law; children´s rights; victims of crime; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på barnet som brottsoffer och behandlar barnets ställning i brottmålsprocessen. Barn som brottsoffer är att se som s.k. skyddslösa i och med att de utgör en särskilt utsatt grupp, detta med tanke på deras beroendeställning till vuxna. LÄS MER

 2. 2. Pensionen är din, så vad är problemet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Fjelner Collins; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; WPR-metoden; nyliberalism; myndigheters kommunikation; Pensionsmyndigheten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att problematisera Pensionsmyndighetens externa kommunikation, mer specifikt informationskampanjen Riskgruppen, och analysera på vilka sätt den kan förstås som producerad i en nyliberalistisk diskurs. Inom ramen för detta syfte problematiseras vad en nyliberalistisk diskurs kan sägas kännetecknas av och vilken “konceptuell logik”, d. LÄS MER

 3. 3. Skolors likabehandlingsplaner i förhållande till lagstiftning och aktuella myndigheters regler : - en kvantitativ studie om Västra Mälardalens grundskolors likabehandlingsplaner, i deras arbete mot diskriminering, kränknade behandling och trakasserier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Englöv; Nathalie Andersson Markovic; [2020]
  Nyckelord :likabehandling; likabehandlingsplan; kränkande behandling; diskriminering; trakasserier; grundskola;

  Sammanfattning : Diskriminering, kränkande behandling och trakasserier är något som förekommer frekvent i våra skolor idag. Likabehandlingsplanen ska finns där som ett stöd för skolans personal i arbetet med dessa situationer, och det är därför angeläget att granska hur väl planerna är uppbyggda. LÄS MER

 4. 4. Polisens hårda (hash)tag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sofia Allstrin; Julia Lundmark; [2020]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; myndighetskommunikation; värdeskapande; sociala medier; dramaturgi; inramning; Instagram; svenska polisen; visuell kommunikation; semiotik; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen har det skett ett kommunikativt skifte som kräver de auktoritära myndigheterna att tänka om kring deras kommunikation. Idag har sociala medier öppnat upp möjligheten för myndigheter att skapa en lekfull och kreativ dialog med sina medborgare. LÄS MER

 5. 5. Testning av informationsinfrastrukturer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Ashot Khalatyan; Ari Kemppi Latif; [2019]
  Nyckelord :Information infrastructure; e-infrastructure; testing; test environment; integration testing; Informationsinfrastrukturer; e-infrastruktur; testning; testmiljö; integrationstestning;

  Sammanfattning : Informationsinfrastrukturer (II) är ett ständigt evolverande system som binder samman flera olika informationssystem till en fungerande helhet. Vi har undersökt SSBTEK som är en II som binder samman olika myndigheters informationssystem. LÄS MER