Sökning: "myndighetsspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet myndighetsspråk.

 1. 1. Språkbarriärer i barnavårdsutredningar : Utmaningar, strategier och förhållningssätt i utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Signe Nielsen; Fanny Solén; [2021]
  Nyckelord :language barriers; child welfare investigations; challenges; strategies; power relationship; språkbarriärer; barnavårdsutredningar; utmaningar; strategier; maktrelation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker socialsekreterares upplevelser då språkbarriärer uppstår i kommunikationen mellan dem själva och vårdnadshavare som talar lite eller ingen svenska och är föremål för en barnavårdsutredning. Studien baseras på en tematisk analys av tio kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som aktivt jobbar eller har jobbat med utredningsarbete. LÄS MER

 2. 2. Klarspråk för vem? : - uppfattningar om språket i Försäkringskassans beslutsbrev ur språkvårdarens, handläggarens och mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska

  Författare :Elin Montecinos; [2021]
  Nyckelord :klarspråk; myndighetsspråk; Försäkringskassan; beslutsbrev; byråkratiskt språk; klarspråksarbete; språkvård; språkvårdare; handläggning; handläggare; mottagare; begriplighet; språklagen; myndighetstexter; skrivande; juridisk text; tillfällig föräldrapenning; TFP;

  Sammanfattning : De flesta myndighetstexter skrivs idag med utgångspunkt i att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt enligt språklagens klarspråksparagraf, men vilken potential finns egentligen i denna typ av språkvård? Klarspråksarbetet på Försäkringskassan är både omfattande och prisbelönt och syftet med denna undersökning är att beskriva förutsättningarna för Försäkringskassans klarspråksintention att komma medborgarna till del i form av begripliga beslutsbrev. För detta syfte har jag i intervjuer och enkäter undersökt språkvårdares, handläggares och potentiella mottagares uppfattningar om språket i beslutsbrev. LÄS MER

 3. 3. "Jag vill inte att det blir en envägskommunikation" : En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattning av kommunikation med klienter i socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anne Bengtsson; Lisa Öhlin; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; pedagogik; myndighetsspråk; likvärdighet; empati.;

  Sammanfattning : This study examines social workers’ experiences of communication, in the meeting with clients. The study uses a qualitative research method with an inductive approach and a semi-structured interview method has been used for the collection of data. For the analysis of the results and throughout the study, communication theory has been used. LÄS MER

 4. 4. ORD, MENING OCH MAKT. En kritisk analys av barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Andreasson; Emmy Sjöberg; [2020-01-21]
  Nyckelord :Tvångsvård; barnavårdsutredningar; kritisk diskursanalys; diskurs; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt socialsekreterare genom det skriftliga språket använder argumentation för att övertyga läsarna och rättfärdiga sina beslut i utredningar enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, 2§. I undersökningen använder vi en kvalitativ textanalys med inspiration från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. Det är utmanande och komplext att skriva enkelt och konkret : En studie om att anpassa en tryckt broschyr till en webbplats

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Svalelid; [2019]
  Nyckelord :Plain language; agency language; information selection; web structure; technical information; printed brochure; reading on screen; Klarspråk; myndighetsspråk; informationsurval; webbstruktur; teknisk information; tryckt broschyr; läsning på skärm;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur en tryckt broschyr kan anpassas till en webbplats. Syftet med arbete är att se hur en informationsrik text kan skrivas i klarspråk och hur tydlighet och struktur påverkar webbanpassningen av en text. Jag har i denna studie utgått från en informationsbroschyr om värmepumpar utgiven av Energimyndigheten. LÄS MER