Sökning: "myndighetsutövning service"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden myndighetsutövning service.

 1. 1. Socialtjänstlagen i ett förändrande skede – En analys av förslaget om insatser utan föregående individuell behovsprövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Kulle; [2023]
  Nyckelord :Socialrätt; offentlig rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har under lång tid haft ett skyddsnät för att kunna bistå individer som inte kunnat klara sig själva. Dagens socialtjänstlag (2001:453) (SoL) bygger på 1980 års socialtjänstreform och därtill hörande anda och principer. LÄS MER

 2. 2. Tjänstemannaansvar - Behövs det ändringar i det straffrättsliga ansvaret för offentligt anställda?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Wadmark; [2023]
  Nyckelord :Arbetsrätt; straffrätt; offentlig rätt; Offentlig anställning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personer som innehar statlig anställning är på ett sätt som vilka arbetstagare som helst. PÅ ett annat sätt så är dem representanter för staten och deras ageranden påverkar allmänhetens uppfattning och tilltro till staten och dess myndigheter. LÄS MER

 3. 3. ”Du Måste Signaleravälmening” : En Kvalitativ Studie Om Hursocialsekreterare Bygger Ochbibehåller Förtroende Hosklienterna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Matilda Brusquini; [2023]
  Nyckelord :Client; Exercise of authority; Scheff; Social bonds; Social services; Social work; Trust; Förtroende; Klient; Myndighetsutövning; Scheff; Sociala band; Socialt arbete; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt socialarbetare inom socialtjänsten arbetar för att bygga och bibehålla förtroende hos klienterna. Studien är baserad på intervjuer med fyra socialsekreterare från fyra olika verksamheter inom socialtjänsten i södra Skåne, Sverige. LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterares dilemma inom social barnavård : En kvalitativ studie om balansgången mellan frivillighet och tvång avseende insatser till barn och unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Nilsson; Line Danielsson; [2023]
  Nyckelord :Child protective service; intermediate care; discretion; strategies; social workers; compulsory interventions; voluntary interventions; child welfare.; Socialsekreterare; mellanvårdstvång; barnavårdsutredningar; strategier; handlingsutrymme; frivilliga insatser; tvingande insatser; socialtjänstlagen; tvångslagstiftning; myndighetsutövning; professionellt beslutsfattande.;

  Sammanfattning : The aim of the study was to create a greater understanding concerning social workers'experience and their discretion to balance between voluntary and compulsoryinterventions in child welfare. Furthermore, we wanted to investigate social workers'attitudes regarding the implementation of an intermediate compulsory care accordingto the law regarding compulsory care of children and adolescents. LÄS MER

 5. 5. Jaget som verktyg : En explorativ studie om hur socionomers syn på klienter relaterar till socialtjänstensspecialiseringsgrad

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Stina Vestin; [2022]
  Nyckelord :Social worker; social service; city and countryside; constructive grounded theory; holistic view; specialized organization; generalized organization; Socionom; socialtjänst; stadoch landsbygd; konstruktivistisk grundad teori; helhetssyn; specialiserad organisation; generalistisk organisation;

  Sammanfattning : Skiljer sig arbetsupplevelserna för socionomer beroende på om de arbetar inom socialtjänsten i storstäderna eller ute på landsbygden? Det var frågor som denna som inledde uppsatsskrivandet. Detta mynnade slutligen ut i syftet att undersöka socionomers beskrivningar av sina klienter och om dessa har någon koppling till organisationens struktur. LÄS MER