Sökning: "myndighetsutövning"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade ordet myndighetsutövning.

 1. 1. ”BARNEN ÄR TYP DE KLOKASTE” En kvalitativ studie av socialarbetares arbete med att göra barn delaktiga i samtal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Adina Jackson; Isabelle Rosander; [2020-01-16]
  Nyckelord :barn; delaktighet; samtal; rättigheter; socialarbetare;

  Sammanfattning : I socialtjänstlagen och barnkonventionen uttrycks barns rätt att komma till tals i frågor som angår dem. Syftet med vår studie var att förstå vilka olika faktorer som kan påverka om och på vilket sätt barn görs delaktiga både i och genom samtal i socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. Gräsrotsbyråkratens oundvikliga dilemma : En studie om utmaningar och strategier hos arbetsförmedlare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Mirwen Al-zuhairy; [2020]
  Nyckelord :Street-level bureaucrats; rationalization; governance; Employment Agency; alienation; scope for action; administrators; dilemma; exercise of authority; decision making; gräsrotsbyråkrater; rationalisering; makt; Arbetsförmedlingen; alienation; handlingsutrymme; handläggare; dilemma; myndighetsutövning; beslutsfattande;

  Sammanfattning : På arbetsförmedlarna ställs det höga krav på att leverera bra resultat, dels utifrån föreställningen hos allmänheten om att Arbetsförmedlingen tillhandahåller jobb, dels på myndighetens krav på att få ut de sökande ur systemet snabbt och effektivt. Handläggarnas yrkesroll innebär en viss komplexitet, något som denna studie har även bestyrkt. LÄS MER

 3. 3. ” Jag ser ju vad som står men hur fungerar det i praktiken?” : En kvalitativ studie om nyexaminerade socionomers och snart utexaminerade socionomstudenters upplevelser av sina juridiska kunskaper som myndighetsutövare på individ- och familjeomsorgen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nicole Wallin; Robert Berggren Liljestrand; [2019]
  Nyckelord :Social work; law; legal knowledge; public authority; social service; individual and family care; theory of knowledge.; Socialt arbete; juridik; juridisk kunskap; myndighetsutövning; socialtjänst; individ- och familjeomsorg; kunskapsteori.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate newly graduated social workers and soon to be graduated students of social work and their experiences regarding legal knowledge as practitioners working in individual and family care. The study was carried out with the help of a qualitative method. LÄS MER

 4. 4. Hur långtgående är skyddet för borgenärsintresset när en gäldenär avlider under ett skuldsaneringsbeslut? : Betalningsplanens roll och borgenärers rätt till omprövning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Natalie Celik; [2019]
  Nyckelord :skuldsanering; gäldenär; borgenär; betalningsplan; skuld; omprövning; dödsbo; kronofogdemyndigheten; överskuldsättning; arvingar; dödsbodelägare; fordringsrätt; skuldsaneringsbeslut; överklaga; myndighetsutövning; ärvdabalken; skuldsaneringslagen; betalningsmoral;

  Sammanfattning : Ett beslut om skuldsanering innebär att gäldenären befrias från betalningsansvaret för de fordringar som sätts ned i samband med skuldsaneringsbeslutet. Fordringsförhållandet mellan gäldenären och borgenärerna upphör således inte, utan skuldsaneringsbeslutet medför en civilrättslig förändring avseende betalningsansvaret. LÄS MER

 5. 5. Socialarbetares arbetsmiljö och hur den påverkar deras arbete med barn.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marianne Stjärnsäter; [2019]
  Nyckelord :social worker; work environment; stress; child meetings; misuse; client; socialarbetare; arbetsmiljö; stress; barnsamtal; maktmissbruk; klientkontakt;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gör gällande att arbetsvillkoren för socialarbetarna har försämrats över tid, med avseende på arbetsbörda, stress och klientkontakt. Denna studie är en kvantitativ enkätstudie med 162 socialarbetare som arbetar eller har arbetat med barn där myndighetsutövning förekommer. LÄS MER