Sökning: "myndighetsutövning"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet myndighetsutövning.

 1. 1. Den rättsliga vägen för att skapa LIKA möjligheter för samkönade par att ingå äktenskap - Införa en vigsel- plikt eller en obligatorisk civilrättslig vigsel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Flodstrand; [2020-05-17]
  Nyckelord :Lika möjligheter för samkönade par; äktenskap; vigselrätt; vigselplikt; likabehandling; religionsfrihet; samvetsfrihet; samkönade pars rättigheter; normkritiskt perspektiv; obligatorisk civilrättslig vigsel; svenska kyrkans vigselrätt; myndighetsutövning; borgerlig vigsel; kyrklig vigsel; principen om likabehandling;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man rättsligt ska komma till rätta med problemet, att präster idag har möjlighet att vägra viga samkönade par i svenska kyrkan. Det övergripande syftet har därefter brutits ner till två delsyften, där det första delsyftet har varit att undersöka möjligheten att inom ramen för gällande rätt, införa en vigselplikt. LÄS MER

 2. 2. ”BARNEN ÄR TYP DE KLOKASTE” En kvalitativ studie av socialarbetares arbete med att göra barn delaktiga i samtal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Adina Jackson; Isabelle Rosander; [2020-01-16]
  Nyckelord :barn; delaktighet; samtal; rättigheter; socialarbetare;

  Sammanfattning : I socialtjänstlagen och barnkonventionen uttrycks barns rätt att komma till tals i frågor som angår dem. Syftet med vår studie var att förstå vilka olika faktorer som kan påverka om och på vilket sätt barn görs delaktiga både i och genom samtal i socialt arbete. LÄS MER

 3. 3. Hur konstrueras hot & våld mot tjänstemän i policydokument? - En analys av beslutsdokument.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elizabeth Mellado; Karolina Savic; [2020]
  Nyckelord :Lagstiftning; Myndighetsutövning; Våld; Socialsekreterare; Socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att socionomens arbete präglas till stor del av en utsatthet för klientvåld. Klientvåldet kan ta sig till uttryck på olika sätt och kan omfatta en enskild socialsekreterare men också socionomens umgängeskrets. LÄS MER

 4. 4. Diakoni - Svenska kyrkan som välfärdsaktör

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Gynning; [2020]
  Nyckelord :diakoni; Svenska kyrkan; välfärd; diaconal work; the church of Sweden; welfare;

  Sammanfattning : Socialt arbete förknippas ofta med myndighetsutövning eller behandling, trots att socialt arbete förekommer i andra verksamheter varav Svenska kyrkan har en lång tradition av socialt arbete. Syftet med denna uppsats var att studera hur det sociala arbetet ser ut som diakonin bedriver i Svenska kyrkan idag samt vad Svenska kyrkans roll som välfärdsaktör betyder för det svenska samhället. LÄS MER

 5. 5. Hot mot handläggare på Försäkringskassan : En kvalitativ studie om Försäkringskassan i Borås och Värnamo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Oscar Andersson; Caroline Kettunen; [2020]
  Nyckelord :försäkringskassan; myndighetsutövning; hot; offentlig förvaltning; byråkrati; offentliga tjänstemän; närbyråkrat; gräsrotsbyråkrat; socialt kapital;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förstå hur handläggarna på Försäkringskassan upplever sin arbetssituation. Undersöka varför hot riktade mot handläggarna på Försäkringskassan förekommer. Förstå vilka konsekvenser hot riktade mot handläggare på Försäkringskassan har på myndighetens verksamhet. LÄS MER