Sökning: "myotonisk dystrofi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden myotonisk dystrofi.

  1. 1. Alternativ splicing i mänsklig sjukdom

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

    Författare :Joel Edin; [2010]
    Nyckelord :Splicing; alternativ splicing; ALS; SLE; myotonisk dystrofi; myotonic dystrophy; aniridi; genetic disease;

    Sammanfattning : Exoner är de sekvenser i DNA vilka rymmer koden för proteiner i människan och i alla andra organismer. Intronerna, vilka utgör utrymmet mellan exoner, består av ickekodande sekvenser och kontrollelement. LÄS MER