Sökning: "mystika erfarenheter"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden mystika erfarenheter.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. ”Det finns något annat också” : En intervjustudie om terapeuters erfarenheter av och tankar kring berättelser om mystika upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Eva Lönnqvist; [2016]
  Nyckelord :psykoterapi; mystika upplevelser; psykisk hälsa; psykopatologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka terapeuters erfarenheter av och tankar kring berättelser om mystika upplevelser. Frågeställningarna är: Hur påverkas terapin av dessa berättelser? samt Är det viktigt att prata om mystika erfarenheter i psykoterapi och i så fall varför? För att uppnå syftet valdes en kvalitativ metod där informationen inhämtats genom intervjuer av tre psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning och intresse för dessa frågor. LÄS MER

 3. 3. På seglats i själens djup - en studie av droginducerade mystika tillstånd och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Robert Wedin; [2013-02-08]
  Nyckelord :Magiska Molekyler; trip reports; mystical experiences; psychedelic drugs; entheogens; common core-thesis;

  Sammanfattning : The use of hallucinogenic plants has throughout human history been used for religious purposes, in order to induce mystical states of mind, often interpreted as meeting with gods and spirits. In recent years, this practice has been taken up by people interested in the exploration of their psyche and spiritual side. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa i mystik : kan man förmedla erfarenheter med hjälp av teorier?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Egle Schmidt; [2009]
  Nyckelord :religionsdidaktik; religionskunskap; gymnasiet; stoffurval; didaktik; mystika erfarenheter; religionsundervisning; meningsfullt lärande;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om möjligheten att inkludera mystika erfarenheter i religionsundervisningen. Jag har utgått från en intervjustudie med lärare. Studien startade med tre huvudfrågor. LÄS MER

 5. 5. Vad har den kristna mystiken att erbjuda nutidsmänniskan?

  Kandidat-uppsats, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Benny Runsten; [2000]
  Nyckelord :mystik; mystikkriterier; mystikens psykologi; paranormala upplevelser; förändrade medvetandetillstånd; kristen mystik; österländsk mystik; William James; Walter T. Stace; meditation;

  Sammanfattning : Mitt syfte har varit att skaffa mig grundläggande kunskap om vad mystik är och vad som kännetecknar mystik erfarenhet. Jag har undersökt mystika riktningar inom hinduismen, judendomen, buddhismen, kristendomen och islam. Tekniker och livshållningar som kan leda till mystika erfarenheter har jag också tittat närmare på. LÄS MER