Sökning: "mytperspektiv"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet mytperspektiv.

 1. 1. Hälsofrämjande insatser på arbetsplatser – En litteraturstudie om hälsofrämjande arbetsplatsinterventioner med ett organisationsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Vånder; Frida Stenberg; [2018-06-26]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; hälsofrämjande; promotion; intervention; organisationsteori; mytperspektiv; Work environment; health promotion; intervention; organizational theory; mythical perspective;

  Sammanfattning : Background: A job is a big part of many people’s lives and can affect their health which makes workplaces an important arena for public health work. Research shows the importance of the combination of health promotion with prevention. Despite knowledge in the subject the number of sick leave continues to increase. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på organisationsförändringar - En studie om förändringar av kommundelsnämnder och stadsdelsnämnder i Borås och Göteborg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Henrik Yrlid; [2016-06-15]
  Nyckelord :Organisationsförändringar; Kommundelsnämnder; Politiker; Institutionell teori;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras organisationsförändringar i två kommuner, Borås och Göteborg, som har haft kommundelsnämnder och stadsdelsnämnder. Kommundelsnämnder är en organisationsform som uppstod på 1980-talet i Sverige och hade bland annat som syfte att ta hand om ”mjuka” välfärdstjänster och förstärka den lokala demokratin i kommunerna. LÄS MER

 3. 3. Svenska humorinstrument i marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Lind; [2015]
  Nyckelord :Humor; Myter; kulturella föreställningar; Tecken; Marknadskommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Svenska humorinstrument i marknadsföring – en analys ur ett semiotisk-och mytperspektiv. Seminariedatum: 2015-06-04 Ämne/kurs: FEKH29 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP Författare: Andreas Lind Handledare: Jon Bertilsson Fem nyckelord: Humor, Myter, kulturella föreställningar, Tecken, Marknadskommunikation Syfte: Syftet med studien kommer att vara att utveckla förståelse för etablerade samhällskulturella föreställningar som gör sig uttryckt i myter, och hur de framställs i marknadsföringskommunikation för att generera ett humoristiskt element. LÄS MER

 4. 4. Motstånd och Mullvadar En studie om skolstyrning och implementering av de nationella genusmålen (Lpo94) i två skolor i Malmö stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Sundell; Pa Famara M Faal; [2008]
  Nyckelord : Butler Judith ; diskursanalys; genus; ideologi; implementering; interpellation; jämställdhet; målstyrning; skola; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera i vilken utsträckning och på vilket sätt som de nationella genusmålen i den verksamma läroplanen Lpo94 har implementerats i två enskilda skolor i Malmö stad. I och med detta har vi genomfört intervjuer med en utvecklingssekreterare på Barn- och Ungdomsavdelningen och två biträdande rektorer i två valda skolorna. LÄS MER